Det nærmer seg lamming, og i den forbindelse er det vanlig å vaksinere søyene mot blant annet klostridier og pasteurella. De vanligste vaksinene for dette formålet heter Ovivac P og Tribovax. Vaksinene gir lamma som blir født antistoffer mot forskjellige sykdommer gjennom råmelka fra søyene. Dessverre er det i år mangel på disse vaksinene i mange land, grunnet kapasitetsutfordringer og produktrasjonalisering. 

Dette gir utfordringer for veterinærene å skaffe nok vaksiner til alle søyene i Norge.
Det er legemiddelverket og apotekene som har løpende oversikt over legemiddelmangel, og som styrer informasjonen som går ut til veterinærene om dette.

Helsetjenesten for sau i Animalia har lagt ut informasjon på sine nettsider. Vi anbefaler å følge med på Animalias nettsider for oppdatert info om saken. Følg denne linken:
https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/aktuelt---sau/leveringsproblemer-pa-sauevaksiner/

Informasjon finnes også på nettsidene til veterinærforeningen og legemiddelverket:
https://www.vetnett.no/nyhetsarkiv/mangel-pa-ovivac-p-vet-og-tribovax-vet-vaksiner
https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/mangel-pa-legemidler-til-dyr/mangel-pa-ovivac-p-vet-og-tribovax-vet-vaksiner