Mattilsynet skriver:
Alle som driver næringsretta dyrehold må lage en egen smittevernplan for sitt dyrehold.
[...] 
Smittevernplanen gjelder for alle som arbeider i dyreholdet. Det er dyreeiers ansvar å sikre at alle som arbeider i dyreholdet kjenner og følger smittevernplanen. Smittevernplanen skal oppdateres årlig, og vises til Mattilsynet dersom vi ber om det ute på tilsyn.

Hva skal en smittevernplan inneholde?

En smittevernplan skal være skriftlig, og må minst inneholde:

  1. En plantegning som viser hvor dyr og personer beveger seg inn og ut av dyreholdet.
  2. En beskrivelse av hvordan:

a. Dyr tas inn og ut av dyreholdet
b. God dyrehelse sikres ved kjøp av livdyr, inkludert muligheter for å oppstalle dyr separat
c. Melk og egg leveres
d. Mulig smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres
e. Persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår. Det må være særlige krav til veterinærer og andre som er tilknyttet eller i mulig kontakt med andre dyrehold
f. Kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes
g. Fôrhygiene, vanningsanlegg, strø, redskap og utstyr sikres
h. Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig
i. Risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærheten av tilholds rom for dyr kan reduseres.

Det er viktig at smittevernplanen er tilpasset det enkelte dyreholdet. Smittevernplanen skal gjelde for alle deler av driften som angår dyr. 

Mal for smittevernplan

KSL har laget en mal til smittevernplan, sammen med et eksempel på hvordan en smittevernplan med plantegning kan se ut for et lite gårdsbruk med sau.

Hjelpedokumentene fra KSL finner du her.

Les mer om krav til smittevernplan på Mattilsynet sine sider:

Smittevernplan (Mattilsynet)

Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje)? (Mattilsynet)