På lokalplanet er væreringene den viktigste delen i organiseringen av avlsarbeidet. En værering er ei sammenslutning av interesserte saueholdere i et høvelig geografisk område, som samarbeider om å avkomsgranske værer. For å være med i en værering må en være medlem av sauekontrollen. Hver værering skal ha et styre. Hovedoppgaven til væreringene er å organisere alle praktiske sider ved avkomsgransking av værer, eliteparing og utvalg av avlsdyr for å få et effektivt avlsarbeid.

Det finnes også lokale væreholdslag, der saueholdere som ikke er med i væreringene, har gått sammen om å kjøpe avlsværer og organisere bruken av disse.

I hvert fylke er det en avlsansvarlig oppnevnt av fylkesstyret, eventuelt også et avlsutvalg for sau.

Fylkene er fordelt på 6 avlsregioner. Avlsregionen har ansvaret for å organisere avlsarbeidet i regionen slik at avlsframgangen blir størst mulig. Avsregionen har tatt over mange av oppgavene som før var tillagt avlsutvalget i fylket.

Avlsutvalget i fylket har ansvaret for å spre framgangen som skapes i væreringene til bruksbesetningene. Avlsutvalget har også ansvar for å organisere kåring av værlam.