«Tilslaget» i semin er andelen av inseminerte søyer som ikke viser omløp. Den formelt korrekte betegnelsen er «ikke-omløp», og da gjerne basert på en bestemt observasjonsperiode. Geno bruker ikke-omløp innen 56 dager etter inseminasjonen.

Det beregnede tilslaget vil være litt høyere enn den reelle drektighetsprosenten, og drektighetsprosenten vil alltid være litt høyere enn lammingsprosenten.

Statistikken for tilslaget henter vi i all hovedsak fra innrapporterte bedekninger i Sauekontrollen.

Tilslaget 2021
For NKS har vi nå (5. januar 2022) tall for 12.000 søyer som har gått minst 20 dager siden de ble inseminert. Vi forventer å få inn minst 15.000 inseminasjoner når alt er innrapportert, så vi har altså ingen fullstendig statistikk enda. Det er sikkert også omløp som ikke er registrert, så det vil ikke bli bedre enn det vi ser nå.

Vi følger selvsagt tilslagsstatistikken med stor spenning fra uke til uke ut over høsten. Seminsesongen i felt starter i praksis første uka i november. Resultatet fra den første uka med under 200 inseminasjoner (uke 44) begynte å stabilisere seg i slutten av november, og uke 45 med litt over 700 inseminasjoner stabiliserte seg tidlig i desember. Det er først nå ut gjennom desember og på nyåret, med statistikk fra mer enn 1500 søyer i uka, at vi virkelig ser hvordan sluttresultatet antakelig kommer til å bli.

På kvit spæl har vi tall for 1.500 søyer av rundt 2.000 som vil bli innrapportert i løpet av vinteren. 

Statistikken viser nå følgende tilslag for inseminasjoner fra og med uke 43 til og med uke 50:
   -   NKS: 59,1 %
   -   Kvit spæl: 48,6 %

Dette er svært dårlige resultater!

Middeltallene skjuler store variasjoner mellom produsentene. Noen få har tatt kontakt med oss og rapportert at de aldri har hatt så godt tilslag som i år, mens de fleste som tar kontakt rapporterer om et stort fall fra tidligere år.

Fallende resultat siden 2018
På NKS startet det å gå nedover med tilslaget i 2018 (se figuren). I 2018 og 2019 trodde jeg at det skyldes bedre innrapportering av omløp i Sauekontrollen, slik at statistikken ble riktigere. I 2020 falt resultatet med ytterligere 3 prosentpoeng, og nå se det ut at vi går ned med 8 prosentpoeng.

Vi er vant til at resultatet for kvit spæl ligger en del under NKS. I 2021 ser det ut til å bli 11 prosentpoeng lavere. Tilslaget for kvit spæl er vist i figuren, men blir ikke kommentert noe mer i denne artikkelen.

Ingen endring i rutinene på Staur
Vi har ikke endret på sædproduksjonen på Staur på mer enn 10 år. Hovedelementene er:
   -    Andromed fortynningsvæske
   -    Mediumstrå med 0,5 ml fortynnet sæd
   -    240 millioner sædceller i strået
   -    Tining ved 50 grader i 14 sekunder

Før vi startet sædproduksjonssesongen 2021 gikk vi gjennom alle rutiner for å se om vi kunne endre på noe som kunne gi håp om bedring dette året. Vi fant ingen ting som vi hadde tro på ville gi en forbedring.

Kvalitetskontroll av sæden
Ett ejakulat gir fra 10 til 60 sæddoser fortynnet sæd, avhengig av volumet på ejakulatet og tettheten (sædceller per milliliter).

Alle ejakulater blir kvalitetskontrollert ved at vi tiner ett strå og ser på sæden i mikroskopet rett etter tining. Mikroskopet har et varmebord som holder kroppstemperatur. Varmebordet er nødvendig for at vi skal kunne se hvor stor andel av sædcellene som er levende, og hvor bevegelige (motile) de er. Et mikroskop uten varmebord gir ikke riktige resultater, og sæden vil bli vurdert til dårligere enn den faktisk er.

Ejakulater som har for liten andel levende sædceller eller for dårlig motilitet, blir kassert. Kriteriene for kassasjon har vært de samme de siste 15 årene.

Sædbildet 2021 har vært bra
Høsten 2021 har sæden tilsynelatende vært av like god kvalitet som tidligere år. Vi har hatt normal andel levende sædceller og normal motilitet i ejakulatene, altså ingen forvarsel om at det vil gå dårlig med drektighetsresultatet.

Sædens befruktningsevne
En undersøkelse i mikroskopet gir ikke et fullstendig bilde av sædcellenes evne til å befrukte egget, og til å gi embryoer som utvikler seg normalt og blir til foster.
Et normalt antall levende og motile sædceller etter frysing og tining er derfor ingen garanti for at sæden har god befruktningsevne.

Fortynningsvæska er av avgjørende betydning for å beholde sædcellenes befruktningsevne gjennom fryse- og tineprosessen. Fortynningsvæske inneholder en rekke ulike kjemiske komponenter. Det er laget mange ulike fortynningsvæsker opp gjennom årene, og det selges mange ulike rundt om i verden fra forskjellige produsenter. Alle mener selvsagt at deres fortynningsvæske er den beste. Det er svært krevende å lage store nok feltforsøk til å avdekke forskjeller på 2-3-4 prosentpoeng mellom 2 ulike fortynningsvæsker, så vi klarer ikke å finne ut hvem som virkelig er best i verden til sau.

Andromed fortynningsvæske
Vi har brukt Andromed, en fortynningsvæske som lages i Tyskland og selges verden over i store kvanta, først og fremst til fortynning av oksesæd.

Produsenten av Andromed lager store batcher som så fordeles ut på mange små flasker på 200 ml. Hver batch (men ikke hver flaske) blir kontrollert ved å se på sædbildet etter fortynning, frysing og tining av oksesæd, og produsenten utsteder et sertifikat per batch.

Sauesæd er mer utsatt for skader under frysing og tining enn for eksempel oksesæd, som er mye mer robust. Produsenten kontrollerer ikke batchen mot sauesæd, da de ikke har tilgang til en seminstasjon for sau som produserer sæd året rundt. Det er derfor forståelig at de ikke gjør det.

Vi kjøper fortynningsvæske en gang i året, og får da 30-40 små flasker fra samme batch. Folket på Staur kjøper inn i god tid slik at vi ikke skal gå tom midt i sesongen. Batchen vi har brukt høsten 2021 ble tatt i bruk på slutten av sesongen 2020, og ble brukt til og med 6. desember 2021. All sæd av årets produksjon er fortynnet med samme batch Andromed.

Alarm om Andromed
Midt i november tok stasjonsveterinæren ved den islandske seminstasjonen kontakt med oss. Islendingene klarte ikke å produsere frossensæd av god kvalitet i år, og mistenkte at det kunne være noe galt med den nye batchen med Andromed som de hadde fått høsten 2021.

Vi hadde ikke startet å bruke vår nye batch med Andromed enda, og tok den fram for å sjekke den. Vi kjørte et lite laboratorieforsøk der vi sammenlignet sædbildet med ny og gammel batch. Ny batch ga svært dårlig resultat etter tining, mens batchen vi hadde brukt hele høsten ga normalt resultat.

Vi varslet produsenten av Andromed om dette, og ba om å få en ny batch som vi regnet med ville gi normale resultater. Vi testet den nye batchen så fort vi fikk den. Sædbildet var svært dårlig.

Produsenten erkjenner nå at 3 batcher laget i 2021 ikke gir akseptable resultater med sauesæd, og har tatt disse i retur. Årsaken til den sviktende kvaliteten har de ikke funnet, og vi har derfor ikke ny Andromed som vi kan ha tiltro til.

De tre Andromed-batchene produsert i 2021 som islendingene og vi har sjekket på laboratoriet, har altså vært kvalitetsmessig «helt ute av kurs». Hva med batchen som ble produsert i 2020, og som vi har brukt hele seminsesongen 2021? Kan den ha vært «litt ute av kurs», ikke så mye at sædbildet ble dårlig, men så mye at sæden har hatt redusert befruktningsevne? Jeg kan ikke bevise at dette er tilfellet, men det er min beste forklaring på årets sviktende tilslag.

Jeg har mistet all tiltro til produsentens produksjon av Andromed i 2021, og er svært skeptisk til den som ble produsert i 2020.

Prøve Steridyl - en ny fortynningsvæske
Samtidig med at vi fikk ny batch med Andromed, ba jeg også om å få tilsendt et alternativ til Andromed. Vi fikk da Steridyl, og den gir ved vår laboratorietest et normalt sædbilde etter frysing og tining. Men som sagt før: Et normalt sædbilde er ingen garanti for et godt drektighetsresultat.

Nesten alle sæddunker var sendt ut da vi fikk Steridyl til Staur første uka i desember. Vi produserte noen Steridyl-ejakulater så snart som mulig, og sendte med 10 gratis ekstradoser til hver av 10 ulike produsenter som fikk dunken andre uka i desember. Produsentene har lovet å melde tilbake om resultatet så snart som mulig. Vi regner med å ha en oversikt over de 100 dosene rundt midten av januar.

Dette er ikke et skikkelig feltforsøk slik vi vanligvis gjør for å se om en ny fortynningsvæske kan gi gode resultater, men det vil gi oss en liten indikasjon på om Steridyl fungerer eller ikke.

Lagersæden fra 2021-sesongen
Seminværene står der bare én sesong på Staur, og det meste av sæden fra dem selges samme år som den er produsert. Mange værer er aktuelle for salg også året etter, og vi produserer derfor sæd til lager samtidig med at vi produserer for salg.

I starten av desember var vi godt på vei til å ha produsert den lagersæden vi trenger av de ulike værene/rasene. Denne lagersæden må vi forvente vil gi samme drektighetsresultat som vi har fått med de nye værene i 2021, altså langt under et godt resultat.

Vi er derfor nå i gang med å produsere ny lagersæd med fortynningsvæska Steridyl fra alle værene som har stått på Staur i 2021. Skal vi selge lagersæd fra 2021 høsten 2022, blir det kun Steridyl-sæd som vil bli solgt.

Oppsummering
Årets seminresultater er svært skuffende. Jeg forstår veldig godt saueholdernes frustrasjoner. Etter å ha lagt ned mye arbeid og penger i å inseminere for å lage nye livdyr av god genetisk kvalitet, vil mange av dem stå de igjen med få lam med seminfar når lamminga er over.

Vi i NSG er svært lei oss for at vi ikke har klart å avdekke mangler i sædkvaliteten i tide til å få gjort noe med det høsten 2021.

Det eneste vi kan be om er: Vær snill og gi oss en ny sjanse i 2022.

Vennlig hilsen
Thor Blichfeldt
Ansvarlig for avl og semin i NSG