Geitehaldarane kan stilla ei geit i samband med kåring av bukkekje. Geita får poeng for kropp og jur og må ha ein avlsverdi på 110 eller høgare. Vinnaren får ei påskjønning under fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane Sau og Geit.
Statuttane for vandrepokalen går fram av vedlagt dokument.

Me vil oppmode alle geitehaldarane i Sogn og Fjordane til å stilla ei geit i samband med bukkekåringa.