Det møtte fram totalt ca. 15 personar på møtet som Luster og Sogndal Høgre inviterte til i kommunestyresalen i Gaupne.
Journalist Terje Eggum var tilstades.

Bjørn Lødemel orienterte om Rovviltforliket som ALLE parti på Stortinget vart einige om.
I forliket står det bl.a. at det ikkje skal vera rovdyr som representerar eit skadepotensiale i prioriterte beiteområder for sau eller kalvingsområder for rein.
Dette vert ikkje følgt opp  av  miljøvernministaren eller DN,
Miljøvernministar Solhjell svarar ikkje Lødemel på spørsmål om denne saka.

Arne Øverås orienterte om beitesesongen 2012 som var svært bra mht. tap. Dette er resultat etter at DN tok ut  fleire tisper våren 2012..
No er det observert jervespor fleire stader att,  så seint som i dag. Han fryktar beitesommaren som står for døra dersom ikkje DN tek affere og tek ut fleire dyr, men det er vanskeleg å nå fram.
Lødemel noterte flittig mykje av det Øverås sa og kom med fleire spørsmål. Han verka absolutt engasjert.
Dersom vi kunne komma ned på bestandsmåla Stortinget vedtok i rovviltforliket, ville vi hatt små problem med jerven, sa Øverås.

Eggum spurde kva Lødemel vil gjera dersom Høgre kjem i possisjon til hausten.
Høgre vil då setja større krav til DN som SKAL følgja opp rovdyrforliket.
DN  skal utøva det eit samla storting har bestemt, noko vi vil bli svært klåre på, sa Lødemel.