Til Rogaland Sau og Geit
Innspill til jordbruksforhandlingene 2011
Fra Sør-Jæren Sau og Geit

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit behandlet saken på sitt møte 8. februar 2011. For senere anledninger vil vi foreslå at gjeldende tilskottssatser følger med skrivet fra RGS til lokallagene, slik at man enklere kan komme fram til hva man bør foreslå av nye satser.

Sør-Jæren SG vil melde inn følgende forslag til krav foran vårens jordbruksforhandlinger:

  1. Målprisen opp 5 kroner, begrunnet med oppgang i salget innenlands og økte priser på verdensmarkedet.
  2. Utmarksbeitetilskottet foreslås økt med 25 kroner pr. dyr.
  3. Maksbeløpet (dyretilskottet) som i dag gjelder for de 50 første dyra i besetningen, utvides til å gjelde de 100 første dyra i besetningen.
  4. Saueholdere i oppstartfasen, og bønder som har sykdomssanert eller hatt store rovdyrtap, bør få tilskott på åringene første året.
  5. Det forhandles om en økning i potten som går til fylkesmanens tilskuddssmidler til nybygg og ombygging av sauhus.
  6. Tilskottet til ferieavløsning økes med 25 prosent.

Med vennlig hilsen
Sør-Jæren Sau og Geit
v/ Anne-Cath. Grimstad, sekretær

 

 

 

 

Dokumentet er sendt RSG-leder

Ole Jonny Espevold på e-post

Mandag 14/2-2011