Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

Årsmøte for 2018 på Sandmoen kro 05.03.19.

Følgende var til stedet: Svein Helge Herrmann, Kristin D Skjerve, Marte Walbye, Dag Ova Løve, Bjørn Berntsen, Lise Fallan, Siv Fremo, Aud Irene Bøe, Elin A Nissestad, Trude Hvalrygg, Elin Johanne Jære, Ingvald Haugom, Terje Pedersen, Thomas Rømma og Hans Ivar Stene.

 Hans Ivar åpnet møte med en hilsen fra Stein som ikke kunne delta i dag.

1.Godkjenne innkalling og sakliste:
Godkjent med bemerkning om at saklisten ikke var offentliggjort før på årsmøte.
Saklisten skal offentliggjøres minst 14 dager før møte.
Tid og sted var lagt ut på hjemmeside og FB.

2. Velge 2 til å underskrive protokollen.
Forslag fra Bjørn om at alle skriver under.
Da referatet ble skrevet i ettertid, er det lest og godkjent av: Bjørn B. Kristin D Skjevik og styret.

 

3. Valg av møteleder og sekretær
Thomas leder møte, Hans Ivar sekretær.

4. Årsmelding
Thomas leste årsmeldingen med noen anmerkninger fra styret STSG. Anmerkningene blir tatt til følge og tatt med før den sendes STSG for godkjenning.
Revidert årsmelding legges ut på hjemmesiden.

5. Regnskap
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Regnskapet godkjennes med anmerkning om:
Kasserer spesifiserer regnskapet med det som ikke kommer klart frem.
Må føres mere strukturert, det må sendes ut regninger så utestående kommer inn.
Det må være samsvar mellom utgifter og inntekter på kurs.
Det må søkes om tilskudd fra BSF for å arrangere kurs.

6. Budsjett 2019.
Budsjettet rettes opp og justeres med de opplysningene som kom frem.
Budsjettet skal ikke gå i minus.

7. Arbeidsplan 2019

 • Instruktørkurs sammen med Nord Trøndelag 22.23.24.mars
  Interesserte kan melde seg på, om de betaler selv.
  De instruktør som ikke er endelig godkjent må prioriteres på kurs, kostnad dekkes av laget.
  Styret får inn til kr. 4000,- til å dekke kursdeltakere. Budsjettet justeres i samsvar.
 • Gjeterhund kurs for alle klassene.
 • Weekendkurs 21. 22. 23. juni. Sted Holtålen
 • Trøndercup 2 klasse 3 prøver.
 • FM klasse 1 og 2, 6. okt.
 • Arrangere 1 - 2 klasse 1 og 2 prøver.
 • Fellesmøte med Nord-Trøndelag gjeterhund lag
  Trude Hvalrygg ønsker å delta på fellesmøte
 • Ordne og oppdatere hjemmesiden og bli mere aktiv på FB siden.
  Kommunikasjon inn og ut fra laget må forbedres
 • Medlemsmøte.
 • Årsmøte holdes i februar, i god tid før årsmøte i STSG

8. Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker

9. Valg
Valg til styret:
Styreleder for 1 år:        Thomas Rømma
Styremedlem for 2 år:   Lise Fallan
Styremedlem for 2 år:   Siv Fremo
Varamedlem til styret:  Hans Ivar Stene

Sissel Kvam Ulvin og Terje Pedersen er ikke på valg, 1 år igjen.

Valg av revisor for 1 år:
Arne Haukås og Bjørn Jarle Hofsmo

Valg av medlem til valgkomiteen:
Hans Jørgen Storinseth, velges for 3 år
Jostein Oldervik velges for 2 år, tar over for Siv Fremo som er valgt inn i styret.
Elin Nissestad 1 år igjen, som leder siste år.

Godtgjøring til leder og styremedlemmer:
Forslag fra valgkomiteen er å opprettholde samme sum som i 2018
Kr. 2000,- til leder og 1000,- til styremedlemmer. Samme til varamedlem dersom det er ønskelig at vara deltar på styremøter.

Valgkomiteens innstilling enstemmig!

Referatet lest og godkjent av:
Sign.
Bjørn Berntsen og Kristin D. Skjerve, og de fra styret som var til stedet:
Lise Fallan, Siv Fremo, Terje Pedersen, Thomas Rømma og Hans Ivar Stene

Årsmøte slutt
 

Det kom forslag om å lage diplom og godkjenningsbevis til de som fikk godkjent gjeterhund prøve. Styret ser på dette.

 • For å kunne lage årsberetning fra aktiviteten innen gjeterhundmiljøet i fylket, må vi ha tilbakemelding fra ledere i de lokale gjeterhundnemndene i god tid før årsmøte.
 • Lokallag som ønsker info om gjeterhund tar kontakt, instruktører eller styret stiller opp.
 • De som ønsker å arrangere prøve tar kontakt med styret.

 

Hans I Stene