1. Godkjenning av innkalling og saksliste

    
   2.  Årsmøte
-    Valg av møteleder: Thomas Rømma
-    Valg av møtesekretær: Lise Fallan
-    Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll: Trude Hvalryg og Ingvald Haugan
    
   3. Årsmelding

Thomas leser fra årsmelding 
    

   4. Økonomi

Elin gjennomgår regnskap fra 2021 og budsjett for 2022. 

Regnskap godkjent av revisor. 
    
   5. Arbeidsplan / Aktivitet 2022

-    Kurs
-    Distriktsprøver
-    Teorikveld, temakvelder
-    Samarbeid med Nord-Trøndelag
-    Norgesserieprøver
-    Øyelysning / DNA-testing
-    Fylkesmesterskap klasse 3
-    Weekendkurs
-    Bruksprøve-trening, klasse 1
    
 6.   Valg av styre for 2022

-    Leder: Thomas Rømma (1 år)
-    Styremedlem: Trude Hvalryg (2 år)
-    Styremedlem: Elin A. Nissestad (2 år)
-    Varamedlem: Kim M. Botnan (1 år)
-    Revisor: Arne M Haukås (1 år)
-    Revisor: Bjørn J. Hofsmo (1 år)
-    Valgkomiteen: Magne Hyttebakk (3 år)

Enstemmig vedtatt av årsmøte.     
    

7. Godtgjørelse til leder og styremedlemmer

Lik som tidligere år, enstemmig vedtatt. 
2000kr til leder, 1000kr til styremedlemmer.     
  

8. Raskt sammendrag av møtet mellom fylkene og Gjeterhundrådet

Lise leser opp referatet fra møtet.