1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent, uten kommentar. 

 

2. Årsmøte
- Møteleder: Thomas Rømma
- Møtesekretær: Lise Fallan
- To til å skrive under protokollen sammen med møteleder: Thomas Rømma og Lise Fallan

 

3. Årsmelding
Thomas Rømma leser opp årsmelding, samtidig som denne vises på delt skjerm.  
- Rettelse vedrørende aktivitet i Ålen, det har vært mellom 10-12 hunder på de faste treningene. 
Ellers ingen kommentarer. 

 

4. Økonomi
Elin A. Nissestad gjennomgår regnskap for 2020. 
- Det ble stilt spørsmål til hvor alle inntektene i 2020 kommer fra. Elin forklarer at disse kommer fra tilskudd fra Sør-Trøndelag Sau og Geit, medlemskontingent, samt inntekt på distriktsprøver og Norgesserie-finale. 
Regnskap godkjent av revisorer. 
- Det ble kommentert på møtet at det er gjort en god jobb, og at det er fint at laget nå går i pluss. 

Thomas Gjennomgår budsjettet for 2021. 
- Flere på møtet mener at Thomas Rømma sin dommerutdanning bør betales av laget. 
- Det ble også diskutert å flytte kr. 5000 ,- avsatt til årsmøte, samt kr. 2500 ,- avsatt til regnskap til dommerkurs. Avstemming. Vedtatt. Det står nå kr. 10.000 ,- på budsjettet for dommerkurs. 
- Det ble også ytret ønske om at det ble satt av mer penger til kurs for lokallagene. Dette for å «Kickstarte» lokallagene, for å få i gang mer aktivitet. 
- Forslag: Lokallagene kan sende søknad til fylkeslaget, for å be om støtte/midler til å avholde kurs. Det kan også søkes til kommunen. 
- Det vil ikke bli aktuelt å budsjettere med underskudd i fylkeslaget. Det budsjetteres med at regnskapet går i balanse, altså kr. 0 ,-
- Målet må være å ha penger på konto. Flertallet er enig. 

 

5. Arbeidsplan for 2021
Thomas Rømma gjennomgår arbeidsplan for 2021.
- Dommerutdaning for Kjell Olav Hoel må også komme frem i arbeidsplanen. 
- Det stilles spørsmål om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal fortsett samarbeidet om Fylkesmesterskapet. Det er ønskelig at disse prøvene kjøres på samme dag / samme helg. 

 

6. Valg av styre for 2021: 
- Styreleder for 1 år: Thomas Rømma, enstemmig vedtatt. 
- Styremedlem for 2 år: Lise Fallan, enstemmig vedtatt. 
- Styremedlem for 2 år: Ingvald Haugan, enstemmig vedtatt. 
- Varamedlem til styret for 1 år: Kim Maurits Botnan, enstemmig vedtatt. 
- Revisorer for 1 år, Arne Haukås og Bjørn J. Hofsmo, enstemmig vedtatt
Valgkomiteen består nå av følgende: 
- Stein M. Lauritzen (leder, 1 år)
- Ole Jakob Sollie (2 år)
- Kristian Stene (3 år)

- Godtgjørelse til leder og styremedlemmer. 2000kr til styreleder og 1000kr til styremedlem som foreslått fra valgkomiteen. Samt 1000kr til varamedlem dersom det er ønskelig at varamedlem deltar på styremøtene. 

 

7. Sak fra styret.
Forslag: Hovedlaget «leier» ut instruktører til lokallagene til weekendkurs. Instruktører gjør en dugnad for hovedlaget – dette for at hovedlaget kan dekke etterutdanning av fylkets instruktører. 
Et tema som skapte stor diskusjon. Flere synes ikke dette var noe godt forslag. Noen mener at weekendkurset bør være en slags instruktørsamling, dette lar seg nok ikke gjøre økonomisk. 
Flere synes det er dumt at fylkeslaget ikke har hatt økonomi til å kurse / etterutdanne sine instruktører. 
Weekendkurset bør være selvfinansierende, betaling til instruktører må dekkes opp av deltakeravgift. 
Tidligere har fylkeslaget stilt «underskuddsgaranti», dette vil ikke være aktuelt pr. tid.  
Det kom flere motforslag, og det ble utført avstemming. 
Forslaget som fikk flest stemmer – og ble enstemmig vedtatt ved årsmøte: 
Instruktører betales av fylkeslaget iht. NSG sine dommersatser (over 6 timer – kr. 1600 / under 6 timer – kr. 800 + kjøregodtgjørelse). Lokallaget leier instruktører for kr. 2500 ,- pr. dag + kjøregodtgjørelse. 
Det må presiseres at dette gjelder kun weekendkurs. 


8. Sammendrag av møtet med fylkene og Gjeterhundrådet
Lise sammenfatter kort hva som ble sagt. 
- Oppdatert RAS, kortfattet gjennomgang av endringer, status HD er stabil (bortsett fra fargeavl), antall røntgede hunder har gått ned etter kravet ble fjernet. 
- NSG mangler søkere til NM 2021. Siste nytt, Møre og Romsdal ønsker å arrangere NM 2021. 
- Ingen avgjørelse vedrørende fylkessammenslåing. 
- Gjeterhundrådet arbeider videre med å utvikle og oppdatere dagens instruktør- og dommeropplæring. 

 

9. Innkommende saker
Gjeterhundmeda i Oppdal Sau og Geit ønsker at lokallagene kan melde inn prøver selv, slik at det ikke går via leder i fylkeslaget. 
Enstemmig vedtatt. 
 


Referat lest og godkjent av Thomas Rømma, Lise Fallan, samt alle styremedlemmer.  


_________________________________            _______________________________________