Årsmøte i Sør-Trøndelag gjeterhundlag Sted: Sandmoen Kro

Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl. 1900

 Fremmøte: 13 medlemmer og 6 styremedlemmer, til sammen 19 stk

 

SAKSLISTE:

1. Godkjenne saksliste og innkalling Vedtak: Enstemmig godkjent

2. Velge møteleder og – sekretær Møteleder: Stig Runar Størdal Sekretær: Mona Elisabeth Skarsvåg

3. Velge to oppmøtte til å skrive under protokollen Valgt: Sissel Ulvin og Kjell Olav Hoel

4. Årsmelding 2014 Stig Runar muntlig gjennomgang. Kommentarer: - Ros for medlemsvekst. Styret oppfordres til å ivareta ansvaret med å beholde oppslutningen. Vedtak: Enstemmig godkjent.

5. Regnskap 2014 Kasserer Olav Langli presenterer regnskap. Kommentarer: - Ros for oversiktlighet. Viktig å holde orden på innkreving av deltakeravgift ved kurs og lignende. Styret oppfordres til å få en fast prosedyre på dette, nye gode rutiner. - Revidering vil bli gjort i etterkant av årsmøte. Vedtak: Regnskapet godkjennes med forbehold at revisorer godkjenner regnskap.

 6. Fastsette medlemskontingent for 2015 Vedtak: 300 kr hovedmedlem, 100 kr for familiemedlem fastsettes, som i fjor.

7. Fastsette godtgjøring for leder og styremedlemmer for 2015, etter forslag fra valgkomiteen Vedtak: 2000 kr til leder, 1000 kr til de andre styremedlemmene inkludert vara. Årsmøte foreslår at valgkomiteen ser på satsene i forkant av årsmøtene. Komiteen kan legge frem forslag til satser.

8. (A) Arbeidsplan og budsjett for 2015

Stig Runar muntlig gjennomgang av arbeidsplan.

Kommentarer:

- Spørsmål om hva som menes med prøver på sommeren.

- Svar: Fylkeslaget skal motivere for arrangering av (lokal)prøver i løpet av sommeren, samt ellers i året.

- Oppfordring fra årsmøte: mer fokus på (lokal)prøver klasse 1. Utvikler fører, hund, ekvipasjer, arbeidshund, rekruttering

Vedtak: Arbeidsplan enstemmig vedtatt

Stig Runar muntlig gjennomgang av budsjett.

 Kommentarer:

Vedtak: Enstemmig godkjent

 

(B) Utdeling av premier til cupvinnere og fylkesmester.

Fylkesmester 2014: Nina Sand og Jeff

Vinner av unghundcup 2014: Stig Runar Størdal og Moss

Vinner av voksenhundcup 2014: Thomas Rømma og Boss

9. Valg

· Velge styreleder for 1 år. Stig-Runar Størdal er på valg

· Valgt for 1 år: Svein Helge Herrmann

· Ettersom Svein Helge har 1 år igjen, må 1 nytt styremedlem velges for 1 år. Dette gjøres ved trekning av de 3 nyvalgte styremedlemmene.

· Valgt for 1 år: Elin Nissestad

 

· Velge to styremedlemmer for to år. Nina Sand og Olav Langli er på valg

· Styremedlem 1 for 2 år: Kjell Olav Hoel

· Styremedlem 2 for 2 år: Nina Sand

· Velge vara til styret for ett år. Elin Nissestad er på valg

· Valgt: Kristin Skjerve

 

· Velge to revisorer for ett år. Ola Slåen og Torgeir Daling er på valg Valgt for 1 år: Ola Slåen og Torgeir Daling

 

· Velge ett medlem av valgkomiteen for tre år. Hans Ivar Stene er på valg

· Valgt for 3 år: Olav Langli

 

· Velge leder av valgkomiteen for ett år. Hans Ivar Stene er på valg

Valgt for 1 år: Thomas Rømma 10.

 

Innkomne saker

· Ingen innkomne saker.

 

 (For å ha stemmerett på årsmøtet må man i tillegg til å ha betalt medlemskontingent til SørTrøndelag gjeterhundlag, også være medlem av Norsk Sau og Geit (NSG). Jf. vedtektenes § 3.)

Møte hevet 20.00

Mona Elisabeth Skarsvåg

Protokoll lest av:

Sissel Kvam Ulvin

Kjell Olav Hoel