ÅRSMØTE I SØR TRØNDELAG GJETERHUNDLAG

BÅRDSHAUG HERREGÅRD, ORKANGER

28.01.2016

 

Oppmøte

14 stk

 

Godkjenning av saksliste og innkalling

Godkjent

 

Valg av møteleder og sekretær

Møteleder: Svein Helge Herrmann, valgt

Sekretær: Mona Skarsvåg, valgt

 

Valg av 2 for å underskrive protokoll

Trude Hvalryg og Bjørn Berntsen valgt.

 

Årsmelding 2015

Møteleder leser, årsmelding vises på storskjerm. Kopi deles ut etter gjennomgang.

Kommentarer fra årsmøte:

- Dårlig kommunikasjon med tanke på hjemmesida og informasjonflyt.

- Medlemsmøter er savnet.

- Enkelte har opplevd å ikke fått tilbakemelding på henvendelser. Dette må det alltid være prosedyre på.

- Info på epost er ønsket i tillegg til hjemmesida.

- Dag Owe Løvø har gått NM-finale i 2015. Ble applaudert av årsmøte, burde fått mer omtale.

 

Godkjent med kommentarer.

 

Regnskap 2015

Møteleder leser, regnskap vises på storskjer. Kopi deles ut før gjennomgang.

Kommentar fra årsmøte:

- Godt kurstilbud men lite deltakelse, resultat blir negativt økonomisk.

 

Godkjent med kommentar.

 

Arbeidsplan og budsjett 2016

Budsjett: Møteleder leser, budsjett vises på storskjerm. Kopi deles ut før gjennomgang (på samme dokument som regnskap).

Kommentar fra årsmøte:

-Post vedrørende studieforbund, ingen søknad fra fylkeslaget i 2016: Fare for større ansvar for arrangement av prøver for lokale lag. Må selv søke disse midlene om de er ønsket. Fylkeslaget bidra med informasjon om hvordan de kan søke disse midlene.

 

Godkjent med kommentar.

 

Arbeidsplan: Møteleder leser, arbeidsplan vises på storskjerm. Kopi deles ut før gjennomgang.

Kommentarer fra årsmøte:

-I kulepunkt 4: Konklusjon kan bli: fare for slitasje på små lag med lite aktivitet. Det kan bli for stort ansvar for lag som det refereres til.

- Setningen i kulepunkt 4 tolkes ulikt av årsmøte.

- Kulepunkt 4 foreslåes strøket ved håndsopprekning.

Resultat 7 mot 7 stemmer for stryking, 6 mot 7 stemmer mot stryking. 1 stemme blankt.

Kulepunkt 4 strykes fra arbeidsplan.

 

Bjørn Berntsen supplerer arbeidsplan: oppfordring om oppfølging og bruk av dommere. Bruk av lokale dommere må stå på dagsorden. Dommertakster skal overholdes. Fylkeslaget bør ha fokus på rekrutering av instruktører. Det bør ikke være for mange. Lokale bør brukes ved arrangement i fylket. Man bør også være kompetent for å kunne bli aspirant.

Borddiskusjon rundt uttak av aspiranter til inskruktørrolle og dommerrolle. Berntsen informerer og er ordstyrer denne runden.

 

 

Fastsette kontingent

Hovedmedlem kr 300

Husstandsmedlem kr 100

 

Vedtak samme kontingent som 2015.

 

Valgkommiteen legger frem forslag om satser for godtgjøring, for styremedlemmer (refr årsmøte 28.01.2015)

 

Vedtak:

Godtgjøring: Samme som i 2015

Leder: kr 2000

Styremedlem: kr 1000

 

Valg

Styret:

Styremedlem Elin Nissestad på valg, tar gjenvalg for 2 nye år.

Styremedlem Mona Skarsvåg på valg, tar ikke gjenvalg.

Sissel Kvam Ulvin valgt til nytt styremedlem for 2 år.

Vara for 1 år: valgkommiteens forslag Tomas Rømma.

Forslag fra årsmøte: Kristin Skjerve.

Anonym avstemning; Kristin valgt for 1 år med 9 stemmer.

Leder for 1 år:valgt Svein Helge Herrmann.

Styremedlem Kjell Olav Hoel 1 år igjen

Styremedlem Nina Sand 1 år igjen

 

Revisorer valgt for 1 år: Torgrim Daling og Ola Slåen.

 

Valgkommite:

Leder: Trude Hvalryg 1 år

Olav Langli 2 år igjen

Tomas Rømma går ut, nytt medlem for 3 år velges Stein Svedahl.

 

Innkomne saker

 

Uttakskriterier til NM for Sør-Trøndelag i 2016.

Bakgrunn: Brev fra medlem. Styret har også hatt på sin agenda å ta uttakskriterier med til årsmøte for vetak. Med bakgrunn i brev fra medlem og diskusjon i styret har leder i stgl utarbeidet et forslag til uttakskriterier.

 

Borddiskusjon og meningsutveksling følger i årsmøte.

Punktene ble gjennomgått og vedtatt hver for seg.

 

Formål: Vedtatt

Gjennomføring: Vedtatt

Uttakskriterier:

Pkt 1: endres til: ...tilstrebe minst 5 prøver, der 2/3 er gjeldende. Vedtatt.

Pkt 2: endres til: ...Styret velger hvilke norgesserieprøver som skal være gjeldende. 2 av 4 beste prøver teller. Kan være fra 2 helger. Vedtatt

Pkt 3: Forslag om FM ikke skal gå direkte til NM. Avstemming viser mindretall, ikke vedtatt.

Endelig uttak: vedtatt

 

Blomsteroverrekkelse til Dag Owe Løvø for flott innsats i NM 2015, og til avtroppende Mona Skarsvåg for lang og tro tjeneste i fylkeslaget

 

Lest av: Bjørn Berntsen                                           Lest av: Trude Hvalryg

 

 

 

Etter årsmøte fulgte orientering fra NM-kommiten v/Stig Runar Størdal.