Høringssvar kommunedelplan E6 Ulsberg-Berkåk-Løklia

Rennebu sau og geit behandlet planen i styremøte 29.1.2013. og har følgende innspill til planen;

Det kommer ikke fram i planen hvordan gjerdehold er tenkt løst. Rennebu Sau og Geit (RSG) er ikke kjent med hvordan de forskjellige vei standardene er i forhold til gjerde for beitedyr og vilt. Det er for RSG avgjørende at dette avklares. Utbygger må ta dette ansvaret fra anleggsstart til prosjektet er ferdigstilt, samt ta det videre ansvaret for vedlikehold av gjerde.

Under anleggsperioden vil det kunne bli store utfordringer med dyr på utmarksbeite, sanking og henting i et hektisk arbeidsområde. Ny E6 med økt hastighet og få avkjøringer, krever god planlegging med gode løsninger med "lokale veier", både under byggeperioden og etter at ny E6 er tatt i bruk. Dette gjelder jord- og skogbruksdrift generelt, og næringsutøvere/grunneierne må høres i detaljplanarbeidet. Jord- og skogressurser som blir vanskelig tilgjengelig, kan i verste fall gå tapt på grunn av tungvindt adkomst, og eneste nytte vil være på statistikken over "sparte" ressurser.

Rennebu sau og geit er tilfreds med at det i planen er lagt spesielt vekt på

blant annet gode utviklingsmuligheter for næringsliv, ta vare på dyrka jorda og fortsatt utnyttelse av utmarka/utmarksbeite. Vårt ønske er at når prosjektet er gjennomført, kan si at en har lykkes med det.

For Rennebu Sau og Geit

Magnar Skjerve