Høringssvar kommunedelplan Rv3-Hedemark grense-Ulsberg

Rennebu sau og geit behandlet planen i styremøte 21.3.2013. og har følgende innspill til planen;

Det kommer ikke fram i planen hvordan gjerdehold er tenkt løst. Rennebu Sau og Geit (RSG) er ikke kjent med hvordan de forskjellige vei standardene er i forhold til gjerde for beitedyr og vilt. Det er for RSG avgjørende at dette avklares. Utbygger må ta dette ansvaret fra anleggsstart til prosjektet er ferdigstilt, samt ta det videre ansvaret for vedlikehold av gjerde.

Under anleggsperioden vil det kunne bli store utfordringer med dyr på utmarksbeite, sanking og henting i et hektisk arbeidsområde. Ny Rv3 med økt hastighet og få avkjøringer, krever god planlegging med gode løsninger med "lokale veier", både under byggeperioden og etter at ny Rv3 er tatt i bruk. Dette gjelder jord- og skogbruksdrift generelt, og næringsutøvere/grunneierne må høres i detaljplanarbeidet. Jord- og skogressurser som blir vanskelig tilgjengelig, kan i verste fall gå tapt på grunn av tungvindt adkomst, og eneste nytte vil være på statistikken over "sparte" ressurser.

Rennebu sau og geit ber om at det legges spesielt vekt på at det tas vare på dyrka jord og god tilrettelegging for fortsatt utnyttelse av utmarka/utmarksbeite.

For Rennebu Sau og Geit

Magnar Skjerve