Bakgrunn:

Frostating lagmannsrett vedtok den kjente Krokann-dommen 4.11.2013 der sauebonde Ola Krokann fikk endret erstatning for tap av husdyr til rovvilt.

I etterkant sendte en hel del beitebrukere med rovvilttap inn sine ankesaker i januar 2014. Endelig avslag kom i brev fra Klima- og miljøverndepartementet i januar 2018, der departementet bestemte å ikke ta begjæring om omgjøring av erstatningsvedtak for beitesesongen 2011 og 2012. Etter vår oppfatning diskuterer ikke departementet retts-avgjørelsen og tar ikke inn over seg dommen, men diskuterer bare egen skjønnsvurdering i hver sak.

Faglaga sin rolle:

Faglaga var samlet i saken mot staten, der Norsk sau og geit sto i front og saken ble ført felles for Norges bondelag (NB), Norges bonde- og småbrukerlag (NBS) og Norsk sau og geit (NSG).

I etterkant av dommen og avslag på ankesakene, har faglaga sagt at dette må følges opp.

Slik vi ser det er det en fallitterklæring å la være å gå videre i rettssystemet med disse sakene etter en dom som var såpass klar. Det vil ikke gi mye troverdighet overfor miljømyndighetene når vi kritiserer saksbehandling og sendrektighet, at vi ikke står på når vi har vunnet en sak. Dette viser til fulle at de som prøver å utmatte oss med langsom saksbehandling vinner frem.

Det har etter vår mening vært en slett behandling av de som orket å stå på og anke helt til topps. At det ikke en gang kommer en vurdering fra faglaga om hvorfor man ikke ser det nødvendig å ta bryderiet med å kjøre en ny sak mot staten. Dette dreier seg både om brukt tid og tap av penger for de som prøvde å følge opp ankeprosessen hele veien, etter sterke oppfordringer fra faglaga sentralt.


Våre krav:

  1. På vegne av de som prøvde å følge opp Krokann-dommen forlanger vi at styrene i NB, NBS og NSG redegjør for de vurderinger som er gjort.
  2. Faglaga må fatte et begrunnet vedtak og sende de beitebrukerne som deltok i ankesaken – enten at ankesakene ikke skal følges opp videre og i så tilfelle hvorfor, alternativt at nå setter vi fokus på saken videre og hvordan dette skal skje.

Dette er en for viktig sak for hele sauenæringa til at den skal rotes bort i enkeltes behov for å markere at vi jobber for egne medlemmer.

Selv om det er kommet en ny forskrift etter at dommen falt, så må vi gjøre ferdig de sakene som ligger under gammel forskrift før vi kjører i gang en sak om vedtak etter den nye forskriften.