Årsmelding for 2014

 

Styret har i 2014 hatt denne sammensetning:

         Styreleder: Rolf Gravdal

Nestleder: Bernt Undheim

Kasserer: Simen Høyland

Sekretær: Ottar Endresen

Medlem: Normann Holmen

         Varamedlem: Ken Rune Birkeland

Valgnemnda består av Bjørn Johan Hatleskog og Karl Martin Matningsdal.

Styret har siden årsmøtet i 2014 hatt 4 styremøter og behandlet 20 saker.

Det er innmeldt i alt 36 medlemmer.

Årsmøtet for 2013 vedtok følgende målsetting for styrets arbeid 2014:

  • Heimesida må oppdateres jevnlig. Adressen er www.nsg.no/svartfjeslaget. Vi ønsker bilder fra medlemmenes besetninger, gjerne av lam, søyer med lam, værer, småflokker. Bilder sendes på e-mail til nettansvarlig ottar@delk.no. Heimesida er nå ”levende”, og Ottar er nettansvarlig.
  • Seminværer av ”norsk type” bør skaffes til høsten – helst 2 stk – jfr punkt 8. Dette greide vi å komme i mål med.
  • Tur til Haugalandet i haust (august) – årsmøtet er positiv.  Av ulike grunner ble det ikke noe av turen.

Kontingenten har vært 300 kr.

Salg av sæddoser 2014:

Kåringsnr        Navn                Rase                Fersk   Frossen    Sum

200900062        Bredon 030       Svartfjes              0          10           10

201100009        Tore                  Svartfjes           16        172          188

201240003        Lynggutten       Svartfjes              0          46           46

201240004        Lyngbjørn         Svartfjes              0          58           58

201303047        Tommy             Svartfjes              2          33           35

                                               SUM                 18        319         337

Rolf og Ottar deltok på saueseminar om småraser på Gardermoen 13. mars i regi av Norsk genressurssenter.

Ottar har deltatt på kurs i Sandnes for å bli flinkere til å administrere hjemmesiden.

 

Helleland, 28. januar 2015

 

Ottar Endresen (sign)

sekretær