REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014

 

Dato/sted: lørdag 14. mars 2015 kl 10:00. Sted: Landbrukssenteret, 4376 Helleland.

Til stede: 12 medlemmer

 

Saksliste

 1. Velkommen ved Rolf
 2. Valg av møteleder: Rolf ble valgt. Referent: Ottar
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste. Kommentar: Årsmøte bør legges til kveldstid. Annonseres i Bondevennen. Send SMS + mail.
 4. Årsmelding for 2014 godkjent.
 5. Regnskap for 2014 godkjent.
 6. Medlemskontingent fastsatt til 300 kr.
 7. Vedtekter for laget til godkjenning – styrets forslag ligger på hjemmesiden
 8. Rasebeskrivelse og kåringsregler vedtatt. Ken Rune formidler til kåringsansvarlig i NSG Rogaland at Svartfjeslaget ønsker å stille med værlam med ulik ullengde på dommersamlingen i august for å presisere kåringsreglene. Medlemmer i andre fylker som ønsker å kåre værlam oppfordres til å gjøre det samme.
 9. Informasjon om seminværer høsten 2015. Bernt opplyste at styret har vedtatt å sende inn to embryoværer med annen avstamning enn de som har vært inne.
 10. Informasjon om tur i regi av NSG til Skottland med formål å finne seminkandidater.
 11. Det var ikke kommet inn saker fra medlemmene før årsmøtet. Men under behandling av kåringsreglene kom det fram opplysning om at det fra høsten 2015 ikke lenger kan bli kåra værlam på dispensasjon, heller ikke for smårasene. Årsmøtet ber styret ta kontakt med de andre småraselagene og rette kritikk mot denne ordningen til NSG sentralt.
 12. Valg. Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.

         Formann Rolf Gravdal, gjenvalgt for 1 år

         Medlem Normann Holmen, ikke på valg

         Medlem Simen Høyland, ikke på valg

         Medlem Ottar Endresen, gjenvalgt for 2 år

         Medlem Bernt Undheim, gjenvalgt for 2 år     

Varamedlem Ken Rune Birkeland, gjenvalgt for 1 år

Valgnemnd:

         Karl Martin Matningsdal ikke på valg.

         Leonard Høyland valgt for 2 år    

 

Matservering ca kl 12:00.

 

Bjerkreim, 24. februar 2015

Rolf Gravdal (sign.), formann                                               Ottar Endresen (sign.) sekretær