Regelverk for kåring av Svartfjes 2015

Værlam som skal kåres etter reglene for Svartfjes

 • Skal være innført i Sauekontrollen
 • Skal ha rasekode 9 Svartfjes
 • Skal være minst 7/8 reinrasa Svartfjes

Kåring av Svartfjes følger NSGs generelle kåringsregler så langt de lar seg anvende. Unntak fra og spesifisering i forhold til de generelle reglene for O-kåring § 5 er angitt nedenfor.

 • Far og mor til væren skal ha rasekode 9 Svartfjes
  Har en av foreldrene annen rasekode enn 9, eller mangler det informasjon om en av foreldrene, kan væren kåres på dispensasjon.
 • Far til lammet skal være kåra. Er far ukåra kan lammet kåres på dispensasjon.
 • Lammet skal ha registrert høstvekt. Det beregnes ikke avvik fra buskapsmiddelet..
 • Rasen får ikke beregnet indeks og det settes følgelig ingen krav til O-indeksen.
 • Rasen skal ha horn.
 • Har væren flere enn 2 speneanlegg skal den vrakes.
 • Dommeren setter poeng for de 3 egenskapene som er spesifisert nedenfor. De 2 første er de samme egenskapene som bedømmes ved O-kåring.
 • Rasepreg kommer i tillegg.

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av Svartfjes

Egenskap

Skala

Ordinær kåring

Krav

Dispensasjon

Krav

Sum

kåringsp.

Dommerpoeng:

 

 

 

 

Kropp

5 10 poeng

Minst 6

Minst 6

X

Bein

5 10 poeng

Minst 6

Minst 6

X

Rasepreg

5 15 poeng

Minst 12

Minst 9

X

Sum kåringspoeng

 

Minst 28

Minst 24

 

Dommerveiledning

Rasepreg

For å oppnå 15 poeng i rasepreg må væren oppfylle følgende krav:

 • Ulla skal være lang og grov, og måle minst 23 cm over krysset. Det skal ikke trekkes for marghår.
 • Fellen skal være helt kvit – også halen skal være kvit.
 • Minst 50 % av hodet er svart.
 • Markert skille mellom svart farge i hodet og ullfell.
 • Det skal ikke være svarte hår innover i fellen.
 • Det må være god avstand mellom horn og kinnbein.
 • Væren skal ha konveks neserygg.

Rasebeskrivelse

Navn

Rasens norske navn er svartfjes. Den er også kjent som lyngfår.

Formål

Formålet med rasen svartfjes er å avle på en hardfør sau som egner seg godt til utegange, samtidig som den skal produsere lam av middels slaktevekt og god kjøttfylde.

Rasebeskrivelse

Rasebeskrivelsen er et idealmål for de beste dyrene, men Raselaget for svartfjes aksepterer noe avvik og variasjon i populasjonen. Ved vurderingen av enkeltindivider er det helhetsinntrykket som er avgjørende.

1. Generelt

Svartfjes er en lettbygd og lågstilt sau. Den er svært hardfør og livskraftig og har lette lamminger. Noe lågt lammetall. Søyene har fine jur og gode morsegenskaper.

2. Horn

Begge kjønn har horn. Det skal være god avstand mellom kjeve og hornas innside.

3. Ulltype

Ullfellen er lang og grov. Avkom etter importerte dyr fra Skottland (embryo eller semin) kan ha kortere ullfell av crossbreedtype.

4. Farge

Ullfellen er kvit. Svarte eller mørke hår og flekker kan forekomme, særlig i nakke og på hale.

5. Vekt

Voksne værer kan nå opp til 80-100 kg levende vekt. Søyenes levende vekt er 45-60 kg.

6. Jur spener

Svartfjes har fint forma jur med forholdsvis små spener som er lett tilgjengelig for lamma. Marispener forekommer i liten grad.

7. Hale

Halen er halvlang og ulldekt. Er vanligvis kvit.

8. Hode

Hodet skal være svart eller svart med kvite avtegn. Ønskelig med markert overgang mellom det svarte hodet og den kvite fellen. Eldre dyr har ofte grå mule. Hodet skal framstå som kraftig og robust med svakt konveks neserygg.

9. Rygg

Ryggen skal være rett og bred, med jevn overgang fra manken.

10. Bryst

Brystet bør være bredt med bogene godt sluttet til kroppen. Det bør ikke være noe knip bak bogene ved overgangen til brystet. Det bør være god bredde mellom frembeinene.

11. Kryss

Krysset bør være hellende.

12. Bein

Rasen har forholdsvis kraftige, relativt korte bein med gode kodeledd og haser. Ganglaget skal være kraftfullt og spenstig med god beinføring. Klauvene skal være kraftige og jevne. Beina skal være svarte og kvite.