Referat fra ÅRSMØTE 2013

Til stede: 15 medlemmer, alle fra Rogaland.
Dato/sted: fredag 28. februar 2014 kl 19:00.
Sted: Landbrukssenteret, 4376 Helleland.

Saksliste med vedtak/kommentarer

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Det nye styret fikk denne sammensetningen:

   Formann Rolf Gravdal, ny, ble valgt for 1 år  
   Normann Holmen, gjenvalgt for 2 år
   Simen Høyland, gjenvalgt for 2 år
   Ottar Endresen har 1 år igjen (ikke på valg)
   Bernt Undheim har 1 år igjen (ikke på valg)
   Varamedlem Ken Rune Birkeland, valgt for 1 år
Det ble drøftet om vi skulle ha to varamedlemmer. Årsmøtet konkluderte med at dette kunne tas opp i forbindelse med godkjenning av vedtekter for laget på neste årsmøte.

Valgnemnd:
   Karl Martin Mattingsdal valgt for 2 år.
   Bjørn Johan Hatleskog har 1 år igjen og leder valgnemda.

3. Årsmeldingen som fulgte med innkallingen ble godkjent.

4. Regnskapet ble godkjent.

5. Medlemskontingenten skal være 300 kr også i 2014.

6. Rasebeskrivelse og kåringsrelger. Ottar og Rolf reiser til Gardermoen og deltar på møte 13. mars sammen med Genressursutvalget, Nsg og småraselagene. En skal gå gjennom og synkronisere kåringsreglene for småraselagene. Synspunkter som kom fram som vi bør vektlegge:
   a. Viktig å kåre bein og kropp som vanlig. Ullfell kan gå inn under rasepreg som beskrevet i rasebeskrivelsen (ulltype, hornstilling, farge, pannelugg mv).
   b. Det bør være felt på kåringsskjemaet hvor en kan oppgi ull-lengde, eventuelle svarte flekker/hår i fellen og type (Perth – "norsk langhåra type" eller Lanarch – "crossbreedtype").
   c. Styret behandler saken og legger den fram for årsmøtet i 2015.

7. Matpause. Rundstykker, kringle og kaffi smakte herlig!

8. Semin høsten 2014 – vi fikk se bilder og beskrivelse av en aktuell vær av den tradisjonelle langulla norske typen. Det arbeides for å finne enda en fra annen linje. Styret tar endelig avgjørelse.

9. T-skjorter, krus, caps mv?
   a. Årsmøtet ønsker innkjøp av flere størrelser T-skjorter, også til barn, gjerne med andre farger. Styret bestemmer om vi skal kjøpe caps eller krus.

10. Prioriterte saker for styret i 2014:
 Årsmøtet er glad for at heimesida er oppe og går. Den må oppdateres jevnlig. Adressen er www.nsg.no/svartfjeslaget. Vi ønsker bilder fra medlemmenes besetninger, gjerne av lam, søyer med lam, værer, småflokker. Bilder sendes på e-mail til nettansvarlig ottar@delk.no.
 Seminværer av "norsk type" bør skaffes til høsten – helst 2 stk – jfr punkt 8.
 Tur til Haugalandet i haust (august) – årsmøtet er positiv.

11. Årsmøtet takker Karleif Bore for det arbeidet han har lagt ned gjennom mange år for svartfjeslaget som formann. Han uttrykte takknemlighet for at Rolf Gravdal var villig til å ta over som formann. Årsmøtet bar preg av gode og konstruktive meningsutvekslinger, og vi som har vært med noen år fikk stifte bekjentskap med flere "ferske" årsmøtedeltagere. Vi håper å få treffe medlemmer fra andre fylker på årsmøtet for 2014 (i 2015).

Helleland, 28. februar 2014

Ottar Endresen (sign.)