Svartfjeslaget

VEDTEKTER

Kapittel 1.  Konstitusjon

§ 1.      Lagets navn er Svartfjeslaget.

§ 2.      Laget er idèelt og selveiende, og dets kapital og driftsmidler etableres gjennom medlemskontingenter og private og offentlige midler og bidrag. Kapitalen skal aldri være større enn det som begrunnes ved behovet for en sunn drift.

§ 3.      Medlemmer kan de være som eier sau som er innenfor de vedtatte rasebeskrivelser, eller som vil arbeide for lagets formål og som betaler medlemskontingent.

Kapittel 2.  Formål

§ 4.      Lagets formål er å arbeide for bevaring og utbredelse av sauerasen svartfjes, også kalt lyngfår. Rasebeskrivelsen vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

Kapittel 3. Årsmøtet

§ 5.      Årsmøtet er lagets øverste organ og avholdes årlig i løpet av de tre første månedene det påfølgende år. Stemmerett har de medlemmer som før årsmøtet settes, har betalt kontingenten innen årsmøtet samles.

§ 6.      Årsmøtet skal:

  • velge møteleder og referent for årsmøtet
  • behandle og godkjenne siste års regnskap
  • behandle og godkjenne årsmeldingen for siste år
  • vedta handlingsplan for kommende år
  • velge nytt styre, herunder styreleder
  • velge varamedlem til styret
  • velge revisor
  • velge valgnemnd
  • behandle den øvrige saklisten, herunder innkomne saker

Årsmøtet kan treffe vedtak i saker som er meldt skriftlig til styret senest 3 uker før fastsatt årsmøtedato, og medtatt på sakliste utsendt til medlemmene 2 uker før årsmøtet, sammen med møteinnkallelsen. Fastsettelse av dato for årsmøtet kan gjøres på forrige årsmøte, eller slik at dato kan meddeles medlemmene senest 4 uker før årsmøtet, og skal meddeles skriftlig til medlemmene sammen med oppfordring til å fremme saker for årsmøtet.

Foruten medlemmene har også Norsk sau og geit forslags- og talerett, og dette laget skal få tilsendt årsmøtets sakliste med vedlegg på linje med medlemmene.

Vedtektsendringer skal fattes med 2/3 flertall blant de frammøtte. Andre vedtak fattes med simpelt flertall når annet flertallskrav ikke er spesielt nevnt i vedtektene.

§ 7.      Det kan avholdes ekstraordinært årsmøte når styret vedtar det, og det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når minst halvparten av medlemmene skriftlig fremsetter krav om det overfor styret. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme frister og regler forøvrig, som for ordinært årsmøte.

Kapittel 4. Styret

§ 8.      Styret skal bestå av 5 medlemmer og har 1 varamedlem. Bare medlemmer av laget er valgbare. 

§ 9.      Styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlem velges hvert år. Styrets medlemmer kan gjenvelges uten begrensning.

§10.     Årsmøtet velger styrets leder, for 1 år om gangen. Valget skal være skriftlig. Styrelederen kan gjenvelges uten begrensning.  Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær.

§ 11.    Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i styret teller styreleders stemme dobbelt.

§ 12.    Styret kan delegere enkeltoppgaver til personer eller utvalg blant medlemmene, men       står ansvarlig for alle vedtak som fattes av slike.

§ 13.    Valgnemnda skal bestå av 2 medlemmer. Normalt står den på valg som har fungert i valgnemnda i 2 år. Styret skal gi valgnemnda nødvendig informasjon om hvem som er på valg minst 1 måned før årsmøtet.

Kapittel 5. Drift

§13.     Medlemmer i styret og i lagets øvrige organer skal ordinært ikke motta godtgjørelser for sitt arbeid som medlem i styret/organet.

Dokumenterte utgifter som styrets medlemmer eller andre har og som er knyttet til oppgaver utført for laget, skal dekkes av laget i henhold til bilag.

§ 14.    Laget kan til enhver tid vedta løst eller fast samarbeid med andre lag og organisasjoner, og vedta medlemskap i andre lag og organisasjoner. Samarbeid og medlemskap som binder eller forplikter laget skal vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Annet     samarbeid kan vedtas av styret med 2/3 flertall, og skal bekreftes av nærmest etterfølgende årsmøte med simpelt flertall.

§ 15.    Medlemmer i et fylke eller en region kan organisere seg i lokallag for å ivareta lokale interesser. Lokallag kan fremme saker for det ordinære styret og for årsmøtet.

Kapittel 6.  Opphør

§ 16.    Vedtak om foreningens opphør krever ¾ flertall på årsmøtet. Vedtak om opphør er ikke gyldig før det er gjentatt av nytt årsmøte, tidligst som ekstraordinært årsmøte avholdt 1 måned etter første vedtak om opphør, og etter skriftlig innkalling umiddelbart etter første vedtak om opphør.

Ved opphør skal lagets midler og andre verdier og eiendeler samt alle dokumenter mv, tilfalle Norsk Sau og Geit.

                                                Vedtatt på årsmøte holdt på Helleland 14. mars 2015