Saker som ønskes behandlet under eventuelt kan sendes styret på ornes@me.com innen utløpet av tirsdag 24. januar. Årsmelding legges ut her før møtet.

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste

  2. Valg av møteleder og referent

  3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll

  4. Årsmelding

  5. Regnskap og regnskap fra underenheter

  6. Saker med innstillinger fra styret

  7. Valg av leder

  8. Øvrige valg

  9. Valg av utsendinger til årsmøte i Telemark NSG

  10. Eventuelt


Vel møtt! Vennlig hilsen styret i Tinn Sau og Geit