Vedtak om kvotejakt på gaupe

Kvotejakt på gaupe

Informasjon om kvotejakt

Beredskapstelefon

Rovviltnemnda i region 2 har bestemt at det kan jaktes på 5 gauper i Vestfold fra jaktstart 1. februar.

 Rovviltnemnda har fattet vedtak om jakt på 30 gauper i hele region 2, hvorav 12 hunndyr eldre enn et år.  

Fra jaktstart 1. februar kan det totalt i regionen jaktes på 28 gauper, hvorav 10 hunndyr eldre enn et år.  

I Vestfold er kvoten 5 dyr i et felles jaktområde (D) med deler av Telemark og Buskerud fylker. Se vedlegg for kart over jaktområder og kvotefordeling. 

Kvotejakt på gaupe i 2014 foregår i perioden 1. februar til 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære bestemmelser om jakt og jaktutøvelse i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver (grunneier) for å kunne utøve jakt. Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år.  

Fangst av gaupe med bås (felle) krever særskilt og årlig tillatelse fra Fylkesmannen for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av en eventuell søknad. 

Kvotejakt på gaupe administreres av Fylkesmannen i tråd med Rovviltnemndas vedtak. Status for kvotejakta fås på telefon 32 26 67 00 (automatisk telefonsvarer, felles med Buskerud). Felte eller påskutte dyr skal straks meldes på telefon 900 43 915 (Fylkesmannen) og 975 70 975 (SNO). 

Vi ber kommunene/ viltforvaltningen på best mulig måte bringe denne informasjonen videre internt og eksternt. 

Samtidig minner vi om at alle observasjoner av familiegruppe av gaupe skal meldes til lokal rovviltkontakt/Statens naturoppsyn, uavhengig av om gruppa anses registrert/dokumentert tidligere eller ikke.