Det kan ikke herske tvil om at dette hele tiden har vært et planlagt spill for å ungå uttak av ulv i ulvesona etter at høgre tapte slaget om antall ynglende ulv i Norge.

Ulveforliket vedtas av stortinget. Først når lisensjakta skal settes i gang reagerer statsråden med at hans jurister på hans premisser fant ut at det ikke var lovhjemmel for bestandsreguleringen. Etter at dette var utsatt lenge og vel, med mye bråk, kom forslaget til gjennomføring av stortingsvedtake. Nemlig endring av naturmangfoldsloven. Dette skulle så fremmes så sent som mulig slik at all sporsnø var borte og unglingsfredningen var trådt i kraft. Dette vel vitende om at endring av naturmangfoldsloven var uaktuelt da samarbeidspartiene hadde lovet at så ikke skulle skje. Dette viste også behandlingen i stortinget i april med all tydelighet. Så blir det instruert om at man bare kunne endre rovviltforskriften slik at bestandsregulering kan gjennomføres. Hvorfor ble ikke dette et tema før? Statsråd Helgesen visste vel at dette ville avhjelpe hans juridiske dilemma, som forøvrig var hans, andre uavhengige jurister og sunn fornuft så klart åpning for regulering i mangfoldsloven allerede. Det som er virkelig uredelig her er måten ting gjennomføres på. Man er med på å vedta et ulveforlik. Så etter å ha tapt (på antall ulv) planlegger å bruke jus til å hindre gjennomføring av stortingsvedtak. Vel vitende om at dette ikke vil holde i lengden, men lenge nok til at sesongen er over. Hadde det vært vilje til å gjennomføre kunne han jo ha reddet seg ved å selv foreslå endring av forskriften (som forøvrig er utdatert da den gjelder viltloven som ble erstattet at mangfoldsloven). Endring av forskrift er en enkel prosess sammenlignet med lovendring. Så blir spørsmålet, hvordan i all verden kan noen enda ha tillit til denne statsråden?

Om ca. 1 mnd. starter beitesesongen 2017 og det kommer til å strømme ulv inn i beiteområdene utenfor ulvesona. Beitebrukerne frykter blodbad. Hvem har da skylda for dette? Det må være den personen som har klart å hindre at bestanden av ulv reguleres til bestandsmålet som er mer enn rikelig allerede.