Norsk Sau og Geit (NSG) er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å ivareta småfeholdernes interesser, samt økt bruk av gjeterhund.

Virksomheten omfatter medlemskontakt, tidsskriftproduksjon, administrasjon, utviklingsarbeid innen sau- og geitavl og en rekke oppgaver innen utmarks- og beitebruk. Vi samarbeider nært med faglaga i landbruket, andre landbruksorganisasjoner, offentlig forvaltningsinstanser og politiske miljø. NSG er raseklubb for Border Collie og Working Kelpie.

NSGs visjon:
Fornøyde småfeholdere over hele landet

NSGs hovedmål:

  • NSG skal være småfeholdernes viktigste interesseorganisasjon og kunnskapsformidler
  • Bærekraftig produksjon basert på mest mulig norske fôrressurser, med god dyrevelferd og godt smittevern
  • Trygge beiteretten og sikre utnyttingen av den
  • Sunne, produktive og arbeidseffektive avlsdyr
  • Økt bruk av gjeterhund
  • Småfenæringa skal ha et positivt omdømme
  • Økt forbruk av norske småfeprodukt
  • Lønnsomheten i småfeholdet skal være minst på linje med gjennomsnittet i samfunnet
  • Bygge organisasjonen nedenifra grasrota


NSG har 2 fast ansatte på Staur og 13 fast ansatte på hovedkontoret i Ås i Akershus.