Samhandlingsmøte i regi av FKT prosjektet og Øivind Løken ble også holdt på samme sted med stor deltakelse. Her var representanter fra beitelag, kommune,skadefellingslag, rovviltkontakter, sporhundekvipasje, beitebrukere og foreningen"Norske Kadaverhunder" tilstede. Alle fikk taletid og det hele var konstruktivt med noen gode forslag som bør følges opp.  

Kjell Smestad fra foreningen "Norske Kadaverhunder" holdt sist uke kurs for kadaversøkekvipasjer i Løten. Løten og Vang Beitelag, som i en årrrekke har hatt store tap til fredet rovvilt i beiteområdene sine, hadde dratt det hele i gang. Erfaring med søk etter savnede sau/lam i tett og kupert skogsterreng etter rovdyrangrep har vist at hund er et effektivt  redskap for å finne  kadavere og noen ganger skadde dyr. Hundeførerne på kurset ble grundig trent i bruk av GPS, som er svært nyttig i denne sammenhengen. Ved bruk av sporloggen kan en trent hundeekvipasje effektivt søke igjennom et område og dermed også dokumentere hvor søket har foregått, hvor lang tid det har tatt og hvor eventuelle funn finnes.  Dette forenkler rovviltkontaktens jobb ved skadedokumentasjonen. Når rovviltkontakten får oppgitt GPS posisjonen på et skadested/funn av en hundeekvipasje trenger han ikke nærmere veibeskrivelse. Dyreeier trenger heller ikke og delta ved å vise fram kadaveret ved obduksjonen, selv om det er og foretrekke for egen læring. Hundefører tar alltid bilder av funn og skadested. Dette for dokumentasjonen. Erfaringsvis kommer kanskje ikke roviltkontakten så snart som en noen ganger kunne ønske. Åtseletere og fluemark kan på få timer endre et kadaver til noe som etter et døgn eller to vil være umulig og fastslå sikker dødsårsak på. Derfor er det altså svært viktig at kadversøkekvipasjen kommer tidsnok inn i området.

Alt dette og mere til ble gjennomgått på kurset av Kjell Smestad og lokal assistent Hans Skårholen.

Kurset ble avsluttet med sertifiseringsprøve. To timer med søk i et område på ca 100da. Ei radiobjelle måtte dokumenteres besøkt i området og to av tre meget godt gjemte kadavere måtte finnes og dokumenteres. Både fotografisk og med en GPS posisjon.

Åmot, Ringsaker, Stange, Åsnes og Løten har alle fått nye sertifiserte kadaversøkekvipasjer som er klare for innsats i beiteområdene i sommer.

En av kursdeltakerne har allerede vært ute på søk i Stange der ulven har herjet. Fem funn i utilgjengelig kratt og tett skog sier sitt.  Dette på vei inn i det området som det var ønsket at ble gjennomsøkt.Dette er et meget godt eksempel på at en trent hundeekvipasje er et uvurderlig hjelpemiddel for beitenæringa.  Disse kadaverene hadde aldri blitt funnet i tide uten hundeekvipasjen. Her fikk to beitebrukere dokumentert sitt tap og reduserer derfor muligheten til avkorting på høstens rovviltskadeerstatning.

Løten og Vang Beitelag søkte Fylkesmannen i Hedmark om midler til finansiering av kurset via forebyggende og konfliktdempende tiltak potten som Rovviltnemnda/Fylkesmannen disponerer i fylket. Her ble det avslag. Ingen midler til kurs for kadaversøkekvipasjer. De prioriterte heller midler på direkte tapsreduserende tiltak og et slikt kurs sto nok ikke på lista der. Løten og Vang Beitelag påklaget avgjørelsen etter råd fra sentralt hold. Dermed endret  Fylkesmannen sitt vedtak og bevilget noe midler til kurset.. FKT prosjektet til Bondelaget, Småbrukerlaget og Sau og Geit ved Øivind Løken har også bidratt slik at kurset kunne avholdes. En stor takk til Øivind for gode råd og godt samarbeide i saken. Også en stor takk til FKT prosjektet og næringsorganisasjonene bak for bidrag slik at kurset kunne realiseres.

Foreningen "Norske Kadaverhunder" har så langt sertifisert drøyt hundre kadaversøkekvipasjer i hele landet.  Hedmark har etter sist uke klatret betydelig på lista over antall godkjente hunder og førere. Før kurset på Løten var det kun en sertifisert ekvipasje i fylket. Nå er det åtte førere og ni hunder som har kommet gjennom nåløyet.

Løten og Vang Beitelag ønsker de nye ekvipasjene lykke til i beiteområdene i tida som kommer.. 

Kontakt med kadaversøkekvipasjer i Hedmark kan formidles via sekretær i Hedmark Sau og Geit.

Randi Vesterøy Alvseike gjennomførte sertifiseringsprøven med to forskjellige hunder.