Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk hadde den 30. mars møte om stortingsmeldingen om ulv som er lagt fram. Det var Jens F Holte, rådgiver i KLD som la fram meldinga. Dette var skremmende. Jeg frykter alltid slike meldinger da det som regel gjør ting værre og ikke bedre for oss beitebrukere. Vi ble presentert de forskjellige alternativene som var aktuelle. Ingen alternativer var uten ulv, og de var som før eller værre. Når vi fikk høre rådgiveren som ga rådene, forstår jeg jo hvorfor meldinga ble som den ble. Vektleggingen er den samme som før: Naturvern er vern av dyr med lange tenner. Andre organismer i naturen eller mennesker er tillagt liten vekt. Når man legger slik vekt på arter øverst i næringskjeden er det lett å forstå at de lenger ned blir skadelidende. Menneskelig aktivitet og organismer med mindre popularitet var ikke vektlagt. De dekker seg bak internasjonale avtaler: Også Holte påstod at han hadde lest Bernkonvensjonen og tillagt den stor vekt. Det ble brukt som argument for å bevare den gjeninnførte ulvebestanden. Slik sett er vel hverken 3 eller 10 ynglinger å anse som bestand i noen som helst sammenheng.

I Bernkonvensjonen, allerede i § 2 står det:

“avtalepartene skal treffe nødvendige tiltak for å opprettholde bestanden av vill flora og fauna på, eller tilpasse det til, et nivå som tilsvarer i særlig økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav, samtidig som det tas hensyn til økonomiske og rekreasjons krav og behovene til underarter, varianter eller former i fare lokalt.”

Det skal opprettholdes, ikke innføres. I Holtes tolkning er det lagt vekt på 1 art, og sett bort i fra de 685 arter som er avhengige av beitebruk. Det nevnte hensyn til kultur, økonomi mm. er “ikke lest”.

“Artikkel 9

1.Hver avtalepart kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 4, 5, 6, 7 og fra forbudet mot bruk av midlene nevnt i artikkel 8, forutsatt at det er ingen annen tilfredsstillende løsning, og at unntaket ikke vil være skadelig for overlevelsen av befolkningen bekymring:

­For beskyttelse av flora og fauna, ­å hindre alvorlig skade på avlinger, husdyr, skog, fiskeri, vann og andre former for eiendom”

Norge ba selvsagt ikke om dette, men mange land som var plaget av ulv gjorde unntak her. Det kan også Norge gjøre siden vi ikke har en bastand, men kun har noen kantsoneindivider av ulv. Det er imidlertid ikke nødvendig når vi ser hva §2 sier om andre hensyn.

Det foreligger 2 dommer i 2 forskjellige tingretter som også kommer til den konklusjonen at vi ikke er forpliktet til å ha ulv. Denne meldingen er derfor for meg nok et trinn i avfolking av landsbygda og nedlegging av Norsk matproduksjon. Noe både H og Frp ønsker selv om de i festtaler kan gi inntrykk av noe annet.

I et land med mye resurser i utmarka sammenlignet med innmark velger man her igjen å legge dette øde samtidig som man ofrer truede arter det ikke vil være mulig å gjeninsette når de først er borte. Dette er en naiv for for populisme.

Per Lindholt.