Årsmøte Møre og Romsdal sau og geit 2014

 

Årsmøtet ble avholdt på Hotel Alexandra i molde 01.03.2015

 

 • Opprop ved møteleder Jarle Hauge.
 • Møtet ble satt- tilstede 32 utsendinger samt 5 styremedlem.
 • Ronald Slemmen og Atle Moen ble valgt til å underskrive møteprotokoll i tillegg til møteleder.
 • Skriver Mali Slemmen

 

Odd Bjarne Bjordal åpnet med lederens hilsen- denne kan leses i sin helhet på fylkeslagssidene. Omfatter bl.a nye politiske utfordringer i landbruket- småfenæring samt rovviltsproblematikken.

Vi fikk også en hilsen fra Bondelaget via inviterte Anne Katrine Jensen.

Årsmøtesakene

 

 • Årsmøtet ble først enige om en liten endring i saksrekkefølgene av rent praktiske årsaker.
 • Årsmelding fra styret fremlagt av Odd Bjarne Bjordal.  Laget har vært representert ved flere anledninger bla Dyregod  dagene, fleire dialogmøter. Prosjekt økt sau og storfeproduksjon er oppstarta og det har vært flere fjøsbesøk.Det har også blitt etablert fjøsgrupper rundt om men dette er litt tidlig å si så mye mer om enda.  Årsmeldingen kan leses i sin helhet på fylkeslagssidene. Der står også mer fra avlsutvalget og arbeidet med radiobjøller.
 • Årsmelding godkjent.
 • Regnskap gjennomgås ved Jon Folde Engdal. Gjennomgang økonomi vedr radiobjøller – her kom det noen spørsmål ang innkjøp- muligheter om bjøllene fra ”Find my sheep”.
  Atle Moen hadde kommentarer til avlsutvalgets poster i regnskapet av forklarende art.
 • Jarle hauge kommenterte 0,- posten på rovvilt som var satt til 20 000,- i budsjett. Litt dialog rundt muligheter rundt rovviltproblematikken, bruk av rovviltmidler.
  regnskapet er revidert og funnet i orden.
  Valg
 • Valgnemda har bestått av Lillian S. Gjerde, Magnar Almberg og Ronald Slemmen. Nemda hadde en bemerking til alle lag- kom med innspill. Savnet tilbakemeldinger og engasjement.
  Leder Odd Bjarne Bjordal ( 37 stemmer 1 blank)
  Nestleder Eystein Oppdøl
  Styremedlem Astrid T. Dyrkorn (34 stemmer 4blank)
  Styremedlem Solrunn Hol ( 38 stemmer)
  Styremedlem Mali Slemmen (ikke på valg)
  Kasserer Jon Folde Engdal (frivillig)
  Revisor/vara gjenvalgt Ivar vullum og Lars Indrereiten
  Møteleder årsmøte 2015 Jarle Hauge (gjenvalgt)
  Valgnemd Ronald Slemmen (ikke på valg-rykker opp som leder)
  Valgnemd Magnar Almberg (Ikke på valg)
  Valgnemd Synnøve Kjellstad
 • Godtgjørelse tillitsvalgte som foregående år- se regnskap
  Endring satt vedrørende kasserer. Endres fra 10 000,- + 6 000,- til 10 000,- + ev datakostnader.
 • Valg av utsendinger til Landsmøtet 2015 på Gardermoen 18. – 19. Mars
  Odd Bjarne Bjordal, Solrunn Hol og Mali Slemmen.
 • Arbeidsplan 2015
  Oppdatere brønnøysund vedr feil ang stiftelsesdato og navn på laget.
  Høringsuttalelser
  Representantskap
  Rovvilt/beitebruk
  Kommunevalg til høsten/ innspill
  Jordbruksforhandlingene
  Ferdigstille brosjyre beitebruk/rovvilt
  Medlemsverving
  Etablere samarbeid med jeger og Fisk
  Ledermøte
  Opprette Facebook gruppe for laget
   
 • Budsjett 2015 ved Jon Folde Engdal. Endringer vedr godtgjørelse kasserer settes ned til 10 000,-+ ev datakostnader.
  Rovdyrtiltak 10 000,-
  En ny post kom inn i budsjettet – tiltak retta mot lokallag. 30 000,- Man ønsker å skape mer aktivitet i lokallaga og dermed kan en slik post komme til nytte.
  Bioforsk har leid en del radiobjøller gratis- denne avtalen er nå utgått og bjøllene må nå betales for.
 • Gjensidige – forsikringspresentasjon av Knut Bertil Ødegård vedrørende sykdom og skade. Muligheter Gjensidige kan tilby av forsikringsløsninger som går på person.
 • Orientering jordbruksforhandlingene samt NSGs lover. Kort gjennomgang fra Geitealslaget. Jordbruksforhandlingene skaper litt engasjement i salen men igjen må styret minne om laber tilbakemelding da sakene var ute til høring.
  Forslag fra Møre og Romsdal var økt slaktetilskudd. In. 100 dyr – vektgrense på 15 kg.
  Enkelte ønsker å fjerne forslag på vektgrense. Forslaget endres dermed til produksjonstilskudd endring opp til 100 dyr (ikke 150)
  Redusere bunnfradraget
  Ingen vektgrense.
 • Revidering NSGs lover
 • I forhold til aktivitet med gjeterhund finner laget det lite hensiktsmessig at flere i husstanden må være hovedmeldem for å delta i gjeterhundaktiviteter i regi av NSG. Her må man også kunne være husstandsmedlem og likevel ha rettigheter til aktivitet.
  Ikke ønskelig at alle lokallag må registerers som forening i brønnøysund. Det finne smange små lag med tilnærmet ingen aktivitet. Sammenslåing er oppe til diskusjon.
  Kontingent bør være lik uansett antall dyr.

 

Protokoll signert

 

 

Mali Slemmen
sekretær Møre og Romsdal Sau og Geit