Sør Trøndelag gjeterhundlag

Årsmøte på Sandmoen kro 28.01.2020

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent, uten kommentar.

2. Årsmøte

- Møteleder: Thomas Rømma

- Møtesekretær: Lise Fallan

- To til å skrive under protokollen sammen med møteleder: Stein Magne Lauritzen og Stein Svedahl.

 

3. Årsmelding

Thomas Rømma leser opp årsmelding.

- Rettelse vedrørende aktivitet i Oppdal, 5 bruksprøver.

- Det ble stilt spørsmål til at styret ikke har tatt ut styrehonorar, når det skrives at økonomien er på bedringens vei – da dette er noe som er vedtatt på årsmøte. Flere er enig i at dette bør gjøres. Men så lenge dette var en enstemmig avgjørelse i styret, er dette greit.

Ellers ingen kommentarer.

 

4. Økonomi

- Terje Pedersen går gjennom regnskapet for 2019. Utvidet kommentar vedrørende utgifter til weekendkurs (sponsing og instruktør).

- Driftsresultatet vil egentlig være 17.000, - da faktura fra NSG har kommet på feil år.

- Hvorfor er det ikke søkt om tilskudd til arrangering av kurs etc. Noen er ikke oppmerksomme på dette. Oppdal har bygd opp en grei egenkapital ved å søke om støtte. Dette må laget også gjøre, det var bemerket også på forrige møte. Styret følger opp dette. Fylkeslaget bør være behjelpelig med å sende slike søknader for evt. lokallag, slik at det blir mer ettertraktet å avholde aktiviteter.

- Valpekurs, temakveld. Søk også om midler for dette.

- I «gamle dager» ble det søkt om slike midler, i forbindelse med samling for instruktører, dommere, treninger etc.

- Budsjett ble avglemt. Det ble kommentert at kursavgiften var liten, mtp. reiseutgifter etc. Kursutgifter burde vært 25.000 ,-

- Styret må forholde seg til at kursene forholder seg til budsjetter, at utgiftene går overens med inntektene.

- Medlemskontingenten er budsjettert med for lite. Det bør ikke være noe problem å få flere medlemmer. Kanskje lokallagene kan være behjelpelig med å skaffe flere medlemmer? Inntektene vil da bli større, og kan da benyttes til aktivitet for gjeterhundmiljøet. Viktig at påminnelsen kommer, med utstedt faktura til alle tidligere medlemmer.

 

5. Arbeidsplan for 2020

Thomas Rømma gjennomgår arbeidsplan for 2020. Informerer om at det blir holdt to kurs.

- Det blir stilt spørsmål vedrørende hvilke inntekter laget kan få ut av disse kursene. Mange av disse instruktørene er dyre. Hvor mange plasser pr. kurs? Kan man benytte like mange kroner, slik at man får utnyttet midlene bedre ved å gi et tilbud til flere?

- Motivasjonen for kurs må ikke være å tjene penger på slike kurs, men at det skal være et tilbud til medlemmene.

- Fylkeslaget må ta initiativ til å hjelpe lokallagene i gang med kurs, etc.

- Før i tida ble det arrangert helgekurs over hele fylket, kan dette være en tanke for å få opp bredden i fylket? Mulig noen av lokallagene trenger et «spark bak».

- Thomas Rømma har vært på første dommersamling, forrige helg.

- Instruktørsamling er ikke planlagt ennå.

- Temakveld. Filmen/presentasjonen må gjennomgås før det planlegges temakveld.

- Kommentar om at prøver mangler på arbeidsplan. Fylkesmesterskapet bør stå her, da det er fylkeslaget sitt ansvar å arrangere dette. Samt noen kveldsprøver. Ingen av lokallagene har meldt interesse i å arrangere prøver. Viktig at det som står på arbeidsplanen blir gjennomført.

- Spørsmål vedrørende arrangering av små kveldsprøver, må dette meldes inn nå? Nei. Men det koster noen kroner mer dersom disse blir meldt inn etter fristen til NSG. Det lønner seg å melde inn, og heller endre (eller stryke) prøven.

- Dumt at fristen er så tidlig, da et avtroppende styret da må «bestemme» prøver. Og at da det nye styret må ta over. Dette må sendes inn som sak til NSG, at fristen må flyttes.

Revidert arbeidsplan legges ut på hjemmesiden.

 

6. Valg av styre for 2020:

- Styreleder for 1år: Thomas Rømma, enstemmig vedtatt.

- Styremedlem for 2år: Trude Hvalryg, enstemmig vedtatt.

- Styremedlem for 2år: Elin A. Nissestad, enstemmig vedtatt.

- Varamedlem til styret for 1 år: Kim Maurits Botnan, enstemmig vedtatt.

- Revisorer for 1 år, Arne Haukås og Bjørn J. Hofsmo, enstemmig vedtatt

- Ole Jacob Sollie ble valgt inn i valgkomiteen for 3år.

- Valgkomiteen trenger et nytt medlem for et år. Ingvald Haugan ble foreslått, enstemmig vedtatt.

- Godtgjørelse til leder og styremedlemmer. 2000kr til styreleder og 1000kr til styremedlem som foreslått fra valgkomiteen.

 

7. Endring av vedtekter for Sør-Trøndelag Gjeterhundlag, punkt 3.

Idag er teksten som følger: «Alle som er interesserte i gjeterhund kan bli medlemmer av laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i Norsk Sau og Geit (NSG). Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer av STSG.»  

Styret ønsker å endre teksten til: «Alle som er interesserte i gjeterhund kan bli medlemmer av laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i Norsk Sau og Geit (NSG) og Sør-Trøndelag Gjeterhundlag (STGL). Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer av Sør-Trøndelag Sau og Geit (STSG) og Sør-Trøndelag Gjeterhundlag (STGL).

Teksten blir som følger:

Alle som er interesserte i gjeterhund kan bli medlemmer av laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i Norsk Sau og Geit (NSG) og Sør-Trøndelag Gjeterhundlag. Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer av Norsk Sau og Geit, og Sør-Trøndelag Gjeterhundlag.

Enstemmig godkjent endring.

 

7. Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

 

 

Referat lest og godkjent av Stein Magne Lauritzen og Stein Svedahl, samt alle styremedlemmer.