Årsmelding for 2013

Styret har i 2013 hatt denne sammensetning:

  •      Styreleder: Karleif Bore
  •      Nestleder: Bernt Undheim
  •      Kasserer: Simen Høyland
  •      Sekretær: Ottar Endresen
  •      Medlem: Normann Holmen
  •      Varamedlem: Ken Rune Birkeland

Valgnemnda består av Tore Matningsdal og Bjørn Johan Hatleskog.

Styret har siden årsmøtet i 2013 hatt 4 styremøter og behandlet 21saker.

Det er innmeldt i alt 33 medlemmer.

Årsmøtet 2012 vedtok følgende målsetting for styrets arbeid 2013:

     1. Skottlandtur 2014. På grunn av høye kostnader har styret vurdert det som lite aktuelt med en slik tur.

     2. Registrere laget i Brønnøysund som forening. Forslag til vedtekter legges fram til godkjenning på neste årsmøte. Dette arbeidet har vi ikke kommet i mål med.

     3. Finne webansvarlig. Hjemmesiden må være à jour til enhver tid. Ny hjemmeside gjennom NSG er oppe og går nå. Webadresse www.nsg.svartfjeslaget.no

Kontingenten har vært 300 kr.

Salg av sæddoser 2013:

Kåringsnr      Navn                    Rase      Fersk Frossen Sum

201240003     LYNGGUTTEN    Svartfjes 5        84            89

201240004    LYNGBJØRN       Svartfjes 10      78            88

200900062    BREDON             Svartfjes   0       11           11

9800004       SF 1                      Svartfjes   0        9              9

SUM                                                         15    217          232

Helleland, 24. januar 2014
Ottar Endresen (sign)
sekretær