Sak 05-14 Kåringsregler 2015

Rolf og Ottar har utarbeidd forslag til kåringsregler. Disse legges ut på nett og behandles som sak på årsmøtet.

Sak 06-14 Vedtekter

Vi tar sikte på å ha klar et forslag til vedtekter som legges ut på hjemmesiden og behandles på årsmøtet.

Sak 07-14 Embryo- og seminimport

Styret har drøftet dette og er enige om at dette har vært positivt, særlig med hensyn til å få inn nye gener i populasjonen. Vi har også registrert økt interesse for rasen i kjølvannet av embryoimporten.

 Sak 08-14 Ull fra bevaringsverdige raser etterlyses

Styret har fått innspill fra et medlem som viser til at ull fra bevaringsverdige saueraser etterlyses, med tanke på å utnytte ulla. Styret har kommet til at dette sannsynligvis er uaktuelt siden svartfjesrasen ikke er definert som bevaringsverdig her i Norge.

Sak 09-14  Seminimport 2015 frå Skottland

Thor Blickfelt spør i mail 11.12.14 om vi er interessert i å hekte oss på NSG/skjeviotlaget med tanke på å finne seminværkandidater i Skottland. Styret er enige om at vi ønsker å bli med NSG i dette opplegget. Ottar svarer på mailen og Bernt tar telefonisk kontakt.

Sak 10-14 Årsmøte  2014

Vi tar sikte på å avholde årsmøte på Landbrukssenteret på Helleland (samme sted som sist). Skyss fra Stavanger lufthavn, Sola, ordner laget. Dato: 7. mars 2015. Ottar undersøker om det er ledig.

Sak 11-14 Neste styremøte

Neste styremøte planlegges til 22. januar 2015 hos Bernt.

Rolf Gravdal (sign)

Styreleder                                                                              Referent: Ottar