Sak 01-15 Forslag til vedtekter

Rolf og Ottar har utarbeidd forslag til vedtekter.

Vedtatt.

Sak 02-15 Dato for årsmøtet

På grunn av møtekollisjon flyttes årsmøtet en uke fram, til lørdag 14. mars kl 10. Vi bestiller samme meny som i fjor.

Vedtatt.

Sak 03-15 Årsmelding

Styret kom med innspill til sekretæren om hva som bør tas med i årsmeldingen.

Sak 04-15 Regnskap

Kasserer har klar regnskap for 2014 til gjennomgang i styret. Overskot: 2327,98 kr. Beholdning i bank: 26003,60 kr.

Sak 05-15  Medlemsliste

Medlemslista ble gjennomgått og ”vasket”. 36 medlemmer har betalt kontingent for 2014. Rolf kontakter aktuelle nye medlemmer.

Sak 06-15 Seminværer

På grunn av tidsfrist og at styremøtet ble utsatt en uke har Bernt og Rolf avgjort at begge aktuelle værer tas inn. Styret godkjente dette.

Sak 07-15 Årsmøte 2014

Saker:

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Godkjenning av vedtekter
 7. Godkjenning av rasebeskrivelse + kåringsregler
 8. Informasjon om seminværer
 9. Tur til Skottland i sommer sammen med NSG
 10. Eventuelt innkomne saker
 11. Fastsettelse av kontingent
 12. Valg.

Mat kl 1200

Prosedyre:

 • umiddelbart etter styremøtet sendes følgende til alle medlemmer:
  • Informasjon om tid/sted for årsmøtet
  • Forslag til vedtekter
  • Forslag til kåringsregler
  • Oppfordring om å sende saker som ønskes tatt opp på årsmøtet til ottar@delk.no innen lørdag 14. februar.
  • Opplysning om at innkalling med vedlegg vil bli gitt ut kun på hjemmesiden i begynnelsen av uke 8.
 • Ottar samordner eventuelle innkomne saker med Rolf .

Sak 08-15 Informasjon

Ottar har sendt mail til Arne Flatebø i NSG med forslag til oppdatering av info om rasen og raselaget. Ottar følger dette opp.

Sak 09-15 Medlemsverving

Bernt har formulert et utkast til brev som han foreslår at vi sender til fylkeslagene i NSG for å få hjelp til å komme i kontakt med svartfjeseiere som kan være potensielle nye medlemmer. Vedtatt gjennomført.

 

 

Rolf Gravdal (sign)

Styreleder                                                                              Referent: Ottar