I rapporten "Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for kommende sesong" som Mattilsynet sendte Landbruks- og Matdepartementet 14. mars 2019, konstateres det at forliket brytes på en rekke punkter og at dette går utover dyrevelferden for beitedyr.

Rovviltforlikets punkt 1.1 er knyttet til innrapportering av rovvilt som gjør skade. Her konstateres det brudd ved at DNA-analysene, spesielt for bjørn, tar for lang tid, slik at resultatene ikke får praktisk nytte for vurdering av uttak.

Når det gjelder rovviltforlikets punkt 2.2.1 om godt skolerte fellingslag, mener Mattilsynet at skadefellingen ikke utføres så raskt at den sikrer dyrevelferden godt nok.

Rovviltforlikets punkt 2.2.4 omhandler uttak av restkvote som ikke er felt under lisensjakt. Rovviltforvaltningen kritiseres skarpt da Mattilsynet påpeker at dette ikke er en vurderingssak, men en pålagt oppgave som skal gjennomføres.

Rovviltforlikets punkt 2.2.19 omhandler rovvilt i beiteprioriterte områder. Soneforvaltningen forutsetter at det settes inn effektive tiltak for å ta ut rovvilt som gjør skade. Størstedelen av tapet skjer i dag i beiteprioriterte områder. Mattilsynet konstaterer at det er brudd på forskriftsteksten om at "det ikke skal være rovdyr som representerer skadepotensiale i prioriterte beiteområder".