Villrein
Foto: www.villrein.no / Arne Nyaas

Les mer på Mattilsynet sine nettsider:
Informasjon til beitenæringen om foreløpige tiltak innafor Hardangervidda villreinområde

Mattilsynet har bedt næringa om hjelp til å spre denne informasjonen til beitebrukere på Hardangervidda.

Påvisning av CWD på en villrein på Hardangervidda er alvorlig for både norsk villreinbestand og annet hjortevilt. Det er ekstra viktig å unngå at rein og andre hjortedyr samles på salteplasser eller på fôringsplasser for husdyr.
  
Beitenæringa tar funnet av skrantesjuke alvorlig. Det angår oss som bruker beitene i de samme områdene som villreinen. 

Mattilsynet ber bønder om å sørge for å skjerme fôr som ligger ute i området, samt fjerne løse saltsteinbiter og eventuelt tømme automatene for saltstein slik at vi ikke skaper samlingspunkter for hjortedyr når beitedyra er tatt ned. Saltsteinbiter kan f.eks kastes i en bekk, elv, vann eller et annet sted hjortevilt ikke kommer til. 


Bakgrunn
CWD (Chronic Waste Disease), også kalt skrantesjuke, er en svært alvorlig og smittsom viltsjukdom som også kan ramme tamrein. Skrantesjuke er en prionsykdom med dødelig utfall for hjortevilt, og symptomene kan minne om tilsvarende for prionsykdommer hos ku (BSE/kugalskap) og sau (skrapesjuke). 

Senvinteren 2016 ble det påvist skrantesjuke på ei villreinsimle i Nordfjella. I 2017/2018 ble det gjennomført en statlig jakt for å utrydde villreinstammen i Nordfjella, for å forhindre spredning av skrantesjuke fra området. Det er overraskende at smitten påvises nå, såpass lenge etter utskytingen.