Strategier for fôring vinteren 2023-2024

I flere områder er bønder bekymret når det kommer til fôring i vinter. På Østlandet har førsteslåtten tørket bort og flere plasser blir andreslåtten beitet for å oppnå ønsket tilvekst. Andre plasser har andreslåtten sett fin ut, men det har vært problemer med å høste på grunn av lengre regnperioder. Deler av Nord-Norge har hatt tørkesommer som har ført til stor reduksjon i avlingene. Ekstremværet «Hans» har ført til flere oversvømte og forurensede jorder. Mye høstet vinterfôr har også blitt ødelagt av flommen.

Det er mange som er fortvilet på grunn av lav grovfôrproduksjon, og lurer på hva de skal gjøre med vinterfôringen. Det er 2 hovedstrategier for dette:

  1. Kjøpe supplementært grovfôr
  2. Begrense grovfôr og øke kraftfôr

 

På Min Side, under Dokumenter, kan du som medlem i NSG se et forelesningsnotat om fôrstrategier vinteren 2023/2024.

Heldigvis har ikke hele Norge blitt rammet at årets ekstremvær. Det betyr at det er flere steder i Norge som har hatt god grovfôrproduksjon og at det er noe grovfôr å få tak i. Ta kontakt og lag avtaler så fort som mulig, da etterspørselen trolig vil være stor. Halm er også et fôralternativ (forelesningsnotat). Men kornbøndene har også blitt rammet av værforholdene, det betyr at tilgangen på halm vil være begrenset sammenliknet med tidligere år. Her er det derfor viktig å gjøre avtaler tidlig.

 

Søk Tilskudd ved produksjonssvikt

Har du hatt redusert produksjon (mindre enn 70 % av gjennomsnittsavlingen for vektgruppen) av grovfôr i foretak med husdyr kan du søke tilskudd ved produksjonssvikt.

Et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt er at du har varslet kommunen om skaden. Meldingen om skade skal gjøres elektronisk via Altinn, og meldingen skal sendes så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå. Dette er for at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet i et tidsrom hvor klimaskaden kan påvises.

Søknadsfrist: 31. oktober det året avlingssvikten oppsto

 

Tilskudd ved bruk av umodent korn til fôr

I 2023 er det forhandlet frem en egen avtale gjeldende produksjonsåret 2023 om tilskudd ved produksjonssvikt til foretak som velger å fôrhøste eller beite umodent korn. Disse vil få tilskudd beregnet som i vekstgruppe korn. Les mer her. De fastsatte tørketiltakene er avgrenset til å gjelde fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland.