Det drar seg til mot stordemonstrasjon foran Stortinget i kveld og i morgen Her er en rykende fersk "veimelding" fra NSG-styrets Eivind Såstad Mjøen og Ronald Slemmen på vei mot begivenhetens sentrum:

"Nå reiser busslaster med bønder til Oslo for å demonstrere. Bussen fra Trøndelag hadde pause med kaffe og kanelsnurrer i Oppdal før ferden videre. Lokale bønder møtte mannsterke opp med traktorer for å ønske oss lykke til!" 

Grovfôralliansen er altså det nye politiske samarbeidet mellom Norsk Sau og Geit, Tyr og Geno. Torsdag gjør Stortinget avgjørende vedtak om den omstridte stortingsmeldingen som avgjør lønn og arbeidstidsberegning i landbruket. Dette innlegget er sendt ut i media og presse:

Nødrop fra bønder: 
Beitedyrene blir borte

Regjeringens politikk fører til at vi får stadig færre gårdsbruk med kjøttproduksjon basert på norsk gress og grovfôr. Når store arealer av naturlig beitemark går ut av matproduksjonen, forsvinner også den livsviktige selvforsyningen vår. Politikerne må skjønne at beitebruk betyr både bærekraft og beredskap. 

De siste fem årene er det blitt 2000 færre bønder med melkeku, sau og geit. Fram til 2022 økte antall kyr som går med egne kalver, men de siste to årene er det blitt færre av dem også. Det er heller ikke slik at utviklingen mot større, men færre gårdsbruk bidrar til å holde dyretallet oppe. Det har blitt nesten 50 000 færre sauer her i landet, og over 15 000 færre kyr. 

Dette betyr at utnyttelsen av naturlige arealer med grovfôr og beite er redusert med et område som tilsvarer rundt 10 000 fotballbaner de siste årene. Arealer brukt til grovfôr og beite kan i liten grad erstattes av andre vekster, som korn, frukt og grønnsaker. Resultatet er at arealene går ut av drift, og den mest bærekraftige delen av vårt lands egen matproduksjon går ned. 

Det er de grovfôrbaserte produksjonene som betyr mest for det levende kulturlandskapet i vårt lange og til dels karrige land, og for at det faktisk er bønder over hele landet. Disse produksjonene bidrar til at vi har et levende Norge, og er viktige for å ivareta bosetting i hele landet.  

For å sikre disse verdiene, må økonomien i den grovfôrbaserte kjøttproduksjonen styrkes betydelig. Nylig framlagte tall fra det som heter Budsjettnemnda for jordbruket, viser at de grovfôrbaserte produksjonene, spesielt sau og ku med kalv, har lavest inntjening per årsverk. Slik har det vært gjennom mange år. 

Regjeringen ser nå ut til å svikte målene for norsk landbrukspolitikk ved å søke sammen med høyreopposisjonen for å få gjennom en ny stortingsmelding denne uken. Den innebærer i korthet at bønder fremdeles må jobbe langt mer og lønnes betydelig dårligere enn andre grupper i samfunnet vårt. Det har vært en bred høring om dette i landbruket, der også vi i Grovfôralliansen har gitt tydelige innspill. 

Regjeringens uttrykte og ambisiøse mål om 50 prosent selvforsyning og jevnstilling av bønders inntekt med andre grupper, ser nå ut til å bli bare tomme ord. Verktøykassa virker tom, og et solid flertall for en langsiktig politikk er ikke tydelig til stede. Vi som driver med hold av sau, geit, melkeku og ku med kalv, er bønder med en unik mulighet til å utnytte gress- og beiteressurser. Vi fortjener å bli tatt hensyn til - fordi vi er en grunnstamme i trygg og norsk matproduksjon. 

Vi som står bak dette nødropet kaller oss Grovfôralliansen, og er en politisk sammenslutning av organisasjonene Norsk Sau og Geit, Tyr og Geno. Underskrivere er styreledere i samme rekkefølge, Ronald Slemmen, Erlig Gresseth og Vegard Smenes.


Skjermdump fra Nationen