- Stortinget ser behovet for en økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser og understreker i denne sammenheng behovet for å utnytte utmarksressursene på en enda bedre enn i dag. Dette må bety en tyngre satsing på småfenæringen i årene framover. Det presiseres dessuten gledelig nok at en økt stimulering (les økte tilskudd) til bruk av utmarksbeite IKKE må gå på bekostning av aktiv bruk av innmarksbeitearealer som ikke er mulig å høste maskinelt.

Dropper oppkjøp
 - Vi er også svært fornøyd med at markedsbalanseringen på geitemelk opprettholdes og at Stortinget så tydelig snevrer inn regjeringens forslag om statlig oppkjøp av geitemelk. Stortingsflertallet er tydelig på at en slik oppkjøpsordning bare kan være aktuell for det volumet som evt. går til dyrefôr. Pr. i dag er dette volumet helt marginalt og vi i NSG skal gjøre vår del av jobben for at så godt som all geitemelk i 2017 blir brukt til mat. Vi gleder oss for øvrig over at så mange av partiene i går kveld holdt flammende innlegg om viktigheten av å opprettholde og utvide geiteholdet i dette landet - basert på en framoverlent produktutvikling, markedsføring og salg. Dette varmer et NSG-hjerte, sier Berntsen.


Nær full uttelling i Stortinget for NSG!

Opplysningskontorene opprettholdes
- Det er videre IKKE flertall for å legge ned Opplysningskontorene. Basert på Venstres merknad i Næringskomitéens innstilling, forventer vi nå å få oss forelagt en grundig utredning av strukturen i den viktige merkenøytrale markedsføringen av jordbruksprodukter - før man trekker konklusjoner. Stortingets flertall har nå gitt lagt klare føringer for en offensiv satsning på geitemelk. NSG mener at et fortsatt sterkt Opplysningskontor for meieriprodukter vil være det mest effektive verktøyet for å utvide markedet for geitemelksprodukter.

Godt jobbet!
- NSG konstaterer med glede at vi har fått solid gjennomslag for vårt påvirkningsarbeid, helt siden høringen i Næringskomitéen i januar, den dialog vi senere har hatt med næringskomitéens medlemmer og andre sentrale politikere, via de medieoppslagene vi har stått bak og helt fram til de siste kontaktene, SMS’ene, telfonsamtalene og e-postene, vi har hatt med enkeltaktører på «oppløpssiden», dvs. rett i forkant av gårsdagens Stortingsdebatt. Dette er godt jobbet både lokalt, regionalt og sentralt og gjør meg til en stolt leder i NSG, fremholder Berntsen


- Godt jobba, sier en stolt NSG-leder.

Skaper forventninger
NSG er også svært tilfreds med Stortingets klare inntekstmålsetting, der man slår fast at det påviste inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. I følge NIBIOs referansebruk ligger norske sauebønder i 2017 an til å ende opp på en inntekt - et arbeidsvederlag - på bare kr 185 600 pr. årsverk. Dette utgjør omtrent det halve av en gjennomsnittlig inntekt i landbruket og bare en tredel det gjennomsnittlige inntektsnivået i den norske befolkningen.
- Med bakgrunn i NIBIOs ferske tallmateriale og Stortingets ambisjoner for øke norsk matproduksjon på norske ressurser, har NSG derfor klare forventninger til at lammekjøttproduksjon skal få sin velfortjente del av kaka i årets jordbruksoppgjør, avslutter Berntsen.