Tekst: Mattilsynet

Med dyrehelseforskriften som kom sommeren 2018, kom det også et krav om at alle som driver såkalte næringsrettede dyrehold, altså alle som har dyr på mer enn hobbybasis, må ta kurs i dyrehelse. Tidligere har det vært krav om kurs innen dyrevelferd, og mange lurer på hva som er forskjellen på de gamle kursene og de nye.

Dyrehelse og dyrevelferd - to sider av samme sak?
Dyrevelferd og dyrehelse henger tett sammen. Du som driver med sau og geit må vite hva som skal til for at dyra skal ha det bra (dyrevelferd) og du må også kunne noe om dyresykdommer (dyrehelse).  

La oss ta et eksempel; det hjelper lite å ha verdens beste brannsikringsanlegg om du mangler smittevern i dyreholdet ditt. Brannsikringsanlegget vil ikke beskytte deg mot mædi eller fotråte. Godt smittevern vil heller ikke kunne begrense skader ved en eventuell brann. Krav om brannvarsling er et dyrevelferdskrav. Krav om smittevern er et dyrehelsekrav. Begge deler må være ivaretatt for at dyra dine skal ha det bra.

Vet du hva som er normal adferd for en sau? Vet du hvor mye mat en sau bør spise i løpet av et døgn? Vet du hva som kan være årsaken dersom ei geit har diaré? Eller hvorfor et lam ikke drikker melk av moren sin? Svarene på disse spørsmålene angår både dyrehelse og dyrevelferd. Hvis du ikke vet hva som er normalt for et dyr vil du heller ikke kunne avdekke avvik i besetningen din. 

Dyrehelse Dyrevelferd
Smittevernplan Dyrevelferd, ikke bare vern mot lidelse
Sporbarhet (øremerker, rapportering og dyreholdjournal) Dyreartens fysiologiske og mentale behov
Regler for flytting av livdyr Driftsformens betydning for dyrevelferden
Smittesluse Innendørs og utendørs levemiljø
Hygienekrav Brannsikring
Varslingsplikt (døde dyr og syke dyr) Tilsyn og stell
Overvåking og prøvetaking Vann og fôr
Sykdomsbekjempelse Renhold av oppholdsrom og dyr
Helseopplysninger Forebyggende helsearbeid, også mot skader og produksjonssjukdommer
  Behandling av sjuke og skadde dyr
  Avhorning og andre inngrep på dyr
  Trivsel, mosjon og beite
  Tamhet

Du kan finne informasjon om hvilke kurs som er godkjent på mattilsynet.no

Hvorfor krav om kompetanse på dyrehelse?
Norge har en svært god dyrehelse, blant det beste i verden. Men det er ingen selvfølge. Det ligger årevis med systematisk arbeid bak og du som dyreeier spiller en viktig rolle.

Risikoen for introduksjon av nye smittestoff og antibiotikaresistente bakterier er større i dag enn for ti år siden fordi dyr og mennesker reiser mer, nye arter importeres til Norge, og klimaet endres. Derfor er det viktig at du som dyreeier er godt kjent med kravene til smittevern i dyrehelseforskriften.

Friske dyr er god dyrevelferd – og god økonomi
Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre smitte mellom dyr og mennesker. Det gir bedre dyrevelferd. God dyrevelferd er bra for deg, det er bra for dyra dine og det er også viktig for forbrukerne. Mange forbrukere er opptatt av at maten de spiser kommer fra dyr som har det godt.

Gode rutiner for smittevern beskytter ikke bare mot de alvorlige sykdommene som for eksempel mædi og fotråte. Det beskytter også mot de mer «vanlige» sykdommene som diaré og luftvegsinfeksjoner, kostbare sykdommer å få inn i besetningen din. 

Dyrevelferd er fortsatt (minst) like viktig 
Kurs i dyrevelferd er ikke lenger et regelverkskrav. Likevel er det fortsatt krav om at du som holder dyr skal ha god kunnskap om velferd hos dyrene dine. Loven sier blant at “dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører”. 

Du må holde deg oppdatert
Verden er i kontinuerlig endring. Vi må holde oss oppdatert for å beskytte oss mot smitte. Det gjelder også for dyr. 

Mer enn noen gang har vi sett at sammenheng mellom dyrehelse og folkehelse er viktig. Over 70% av nye sykdommer som oppdages er zoonoser, det vil si sykdommer som kan smitte både dyr og mennesker.  Du som driver med dyr har et viktig ansvar både for dyrehelsa og folkehelsa i Norge.

Trusselbildet endrer seg fort, du som jobber med dyr må holde deg oppdatert for å kunne gjøre målrettede tiltak for å beskytte dyrene dine mot smitte.