NSG arbeidar for auka bruk av gjetarhund. Me oppfordrar til å sende inn videosnuttar frå trening- og arbeidssituasjonar med gjetarhund som me tenker andre kan dra nytte av. 

Dette er eit forsøk som kjem til å bli justert etterkvart. NSG får alle rettigheitar til videoklippene som sendes inn, og innsender vil ikke bli kreditert.

Filmsnuttane sendast som e-post til gjeterhundrådgiver på hfg@nsg.no
Dersom fila er for stor til å sendast i ein vanleg e-post, kan du bruke filemail.com for å sende den.

Me vil at videoen skal innehalde:

  • Forklaring på kva du gjer og kvifor
  • Kva for nivå øvinga er på. Er den for nybegynnar må det forklarast meir detaljert kva ein vil oppnå, korleis og kvifor. Er det for vidarekomne så treng ein ikkje forklare så detaljert. 
  • Du velger heilt sjølv kva du vil vise
  • Forklar korleis du leser sauene under øvinga
  • Er det nokon utfordringar som går igjen? Kanskje du har ein god måte å løyse dette på, som du vil dele med andre?
  • Kan vere fordel å dele videoen opp i moment der det trenast på noko spesifikt 

Poenget med desse videoane er at dei skal vere eit hjelpemiddel, uansett nivå.