- Vi må fortelle om verdien av beitene, om dyrevelferden, om innholdet i kjøttet fra utmarka. For folk forstår nemlig hvorfor vi bruker beitene i fjellet, for å unngå medisinering, for å øke fôrgrunnlaget på gårdene våre og fordi vi vil produsere sunn og god mat! Reiselivet regner på total omsetning. Det er på tide at vi gjør det samme, fortsatte hun.  
- Verdien av vår produksjon basert på beiting i utmark, både av sau og geit, samt den totale omsetninga på gårdene våre må fram. I tillegg kommer samfunnsnytten, med å skape det kulturlandskapet reiselivsnæringa lever på, hindre gjengroing og ikke minst verdien gjennom sysselsetting og bosetting ute i distrikta i Norge, understreket hun.

Flertallet i rep.skapet anbefaler årlige årsmøter 

Foruten ordinære saker som orientering om beitesesongen 2016, orientering fra fagrådet for geit, gjeterhundrådet og ull- og klipperådet, fikk fylkeslederne og andre medlemmer av representantskapet med seg en foreløpig oppsummering av markedssituasjonen for sau/lam 2016 og utsiktene for 2017. Dystre markedsprognoser til tross, Nortura kan melde om en volumøkning i salget på hele 10 % hittil i år. Forsamlingen fikk dessuten en grundig orientering om Gildes nylanseringer i årets sesong og produktutviklingsarbeidet foran 2017-sesongen. Mer om dette kommer i egne saker på nettsidene våre og i Sau og Geit.

Årlige årsmøter
Hovedsaken var kanskje likevel forslag til nye lagslover. Lagslovutvalget fremmet to alternative modeller uten innstilling:

  1. Som nå med landsmøte annethvert år kombinert med rep.skapsmøte vår og høst
  2. Årsmøte hvert år kombinert med ett rep.skapsmøte på høsten

Etter en debattrunde viste avstemningen at alternativ 2 samlet flest stemmer - med et flertall på 15 av i alt 22 stemmeberettigede. Beslutning om en evt. endring i landsmøte/årsmøtestruktur vil bli tatt på landsmøtet i mars 2017. Siden en slik endring i lagslovene krever 2/3 flertall, gir jo avstemningen et signal om at det blir svært spennende fram mot neste års landsmøte.