Ronald Slemmens tale understreket NSGs engasjement for småfe- og storfenæringene, vitalt for norsk matproduksjon og landsdekkende bosetting. Med fokus på Jordbruksforhandlingene 2024, la han vekt på nødvendigheten av å opprettholde og forsterke støtten til disse næringene for å møte økende kostnader og lukke inntektsgapet.

NSGs initiativ for å gjøre Sauekontrollen obligatorisk for tilskudd ble også presentert som en del av løsningen for å forbedre avlsarbeid, dyrevelferd og datainnsamling. Videre, med bekymring for nedgangen i småfebønder, oppfordret Slemmen til strategier som kan støtte og sikre en bærekraftig fremtid for næringen, spesielt etter de nylige utfordringene geitemelkprodusentene har møtt.

Avslutningsvis la Slemmen vekt på Grovfôralliansens betydning, et samarbeid som setter fokus på de grovfôrbaserte produksjonene, som er avgjørende for å opprettholde landets selvforsyning og landskapspleie. NSGs budskap var klart: Årets satsning må rettes mot de grovfôrbaserte produksjonene, som er fundamentale for norsk landbruks fremtid og velstand.