Riktig burdkode på lamma fra fødsel til høst er en forutsetning for at vi skal få mest mulig korrekt indeksberegning. Noen lam går sammen med søya bare deler av sesongen før de blir fravendt når søya slippes på sommerbeite. Disse lammene er ikke kopplam som tas fra i løpet av de første dagene etter fødsel, og det er heller ikke søyas fortjeneste hvordan høst- og slaktevekta til lammet blir. Derimot påvirker de tilveksten til de andre lamma i kullet på våren, og mora har et lam ekstra å ta vare på i denne perioden.

Denne registreringen gjelder for lam som går med mora på vårbeite, men tas vekk før slipp på sommerbeite eller ved vårveiing. Den skal ikke brukes når lamma blir skilt fra mora om høsten.
Eksempel:

  • Et lam går med mora frem til slipp på sommerbeite. Du velger da å ta lammet vekk fra mora. Lammet blir holdt hjemme, enten fordi mora ikke evner å gå med så mange lam i utmark eller at det er noe galt med lammet (dårlig tilvekst/syk).

Vi må registrere lam som «Fravendt» ved aktuell dato, i alle tilfeller der det tas vekk ett eller flere lam fra søya ved slipp på sommerbeite.

Koding for «Fravendt» finner du under «Registrering > Fravendt».


Noen søyer går med tre lam på vårbeite, men blir kun sluppet med to i utmark. Da er det viktig å registrere det lammet som blir tatt bort som "Fravendt".