Utmarksrådet i NSG samarbeider med både Tyr og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om å arrangere to dager med viktig faglig påfyll. Utfordringer knyttet til gjerdehold er et tema våre medlemmer er opptatt av, og her står rådet bak en to dagers konferanse som bidrar til mer kunnskap.

Ein skigard kan ikkje vara evig, veit du (?)

Det er tittelen på konferansen den 17. og 18. januar, på Comfort hotell, Gardermoen.

Lurer du på hva lovverket rundt gjerdeplikt og gjerdehold sier, og hva slags rettigheter beitebrukeren har? Hvem har gjerdeplikt? Gir streifbeiting grunnlag for krav om gjerde? Hva med gjerding mot riksvei og jernbane? Og hva er kommunen sin rolle?

Her skal kunnskapen strømme ut! Meld deg på innen 12. desember, og send inn skjemaet du finner her

Hvert år slipper omtrent 20 000 bønder dyra sine på beite i inn- og utmark. Beitebruken går nedover og har endra form, men beiting er fortsatt av stor verdi - både for dyra, for bonden, og ikke minst for matproduksjon og bosetting i hele landet.

Dag 1 vil bli brukt til å skaffe oversikt over hva slags problemer beitebrukerne sliter med, både på storfe og småfe-sida. Dette vil bli belyst av flere beitebrukere som nettopp har vært eller er oppi i rettsaker vedrørende rett til beite og plikt til å gjerde. Deretter vil vi få en grundig gjennomgang av lover og regler for gjerdehold, samt dommer som er avsagt i slike saker de senere årene. Til slutt ser vi nærmere på praktiske tiltak – hva kan beitebrukerne gjøre? Hva med kommunen? 

Dag 2 er satt av til å drøfte hva som kan og bør gjøres for å sikre tilgangen til utmarksbeite med vekt på gjerdehold. Er det andre enn landbruket som ser behov for å sikre denne ressursen som grunnlag for matproduksjon? Er beitedyra en klimaversting? Kan beitebrukeren forsikre seg mot problemer bundet til beitebruk?  Kan jordskifteverket bidra? Dagen avsluttes med en paneldebatt der også «salen» får slippe til med sine synspunkter.

Målgrupper: Konferansen vil være en møteplass for alle som er opptatt av og involvert i bruken av utmarka – med hovedvekt på beitebruk. Sentralt her vil være beiterett og gjerdeplikt.

Konferansen blir leda Erling Skurdal, som har lang fartstid innen dette fagområdet.

Hjertelig velkommen!

Utmarksrådet i Norsk sau og geit, TYR og Utmarksutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Priser:

For medlemmer i, NSG, TYR eller NBS

  • Hele konferansen i enkeltrom inkludert middag – kr 3.400,-. Pris i dobbeltrom er kr 3.000,-
  • Pris for å delta på konferansen uten middag og overnatting er kr 900,- pr dag.

For andre deltakere

  • Hele konferansen i enkeltrom inkludert middag – kr 3.700,-. Pris i dobbeltrom er kr 3.300,-
  • Pris for å delta på konferansen uten middag og overnatting er kr 1.000,- pr dag.

Her er det foreløpige oppsettet for konferansen onsdag 17. januar:

Etter det faktaspekkede programmet blir det middag klokken 20 - selvsagt med mat produsert på utmarksbeite.

Her er det foreløpige oppsettet for torsdagen:

Husk påmelding!