Her er utdrag fra saken i Bondebladet i går:

I mars 2023 ble reineier Odd Bjørn Bjørkås dømt i Trøndelag tingrett til åtte måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år, etter bjørnefelling.

I august samme år kom saken opp i Frostating lagmannsrett, som skjerpet straffen til seks måneders ubetinget fengsel. I desember avviste Høyesteretts ankeutvalg en tredje runde i retten. Det har fått også Norsk Sau og Geit (NSG) til å reagere kraftig.

NSGs beite- og utmarksrådgiver, Per Fossheim, påpeker i Bondebladet at reindrifta og sauebøndene i utmark står overfor akkurat de samme problemstillingene.

- Jeg ble forferdet over denne dommen. Først og fremst er jeg forferdet over at forvaltningsvedtak hos Statsforvalteren og Miljødirektoratet i praksis har satt naturmangfoldlovens paragraf 17 ut av drift. Realiteten etter paragraf 17 ble ikke ordentlig testet i retten, noe som er veldig trist. Slik jeg ser det, står vi i dag uten en nødvergeparagraf, sier Fossheim til Bondebladet.

I paragraf 17.2 heter det: «Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

Fossheim mener retten ikke har sett ordentlig på forarbeidene, og at de har tolket lovens bokstav foran disse. Rådgiveren har lest alle dokumentene i saken, og var selv i kontakt med reineieren så seint som 11. januar.

Reineieren Bjørkås sier også sitt, her fra et tidligere publisert samtale med rovdyr.org, før Høyesteretts ankeutvalg kunngjorde sin beslutning:

- Det kan ikke være slik at jeg skal bli dømt for å beskytte dyra mine i den mest sårbare perioden.  Denne jagingen av bjørner, er noe vi må gjøre med livet som innsats. Akkurat dét virker det som en del ikke forstår.

Årsaken til at søknaden om skadefelling ble avslått, var tredelt:

a) kalvingslandet ligger i bjørneprioritert område,

b) det regionale bestandsmålet for bjørn var ikke innfridd, og

c) det er en spesielt høy terskel for å felle binne med unger.

- Det sentrale er vurderingen av hva som er et direkte eller pågående angrep. Er angrepet pågående når dette skjer på fjerde døgnet? Om det i Ukraina-krigen over en tre timers tid ikke skytes ut raketter; er det da en pågående krig? Her snakker vi om en bjørnesone som er anlagt midt i et kalvingsområde for rein. Da burde staten forstå at det var påregnelig at en slik konflikt kunne skje, sier Fossheim.

- Når den rammede ber om hjelp, og staten svikter under de neste angrepene, er han overlatt til å velge mellom å la angrepene skje mot dyra sine og dermed bryte dyrevelferdsloven, eller gripe inn etter det han trodde han kunne gjøre etter paragraf 17.2. Dette dilemmaet overlater staten til enkeltutøveren - og dét er et overgrep, fatslår Fossheim.

SNO forlot stedet tidlig på søndagen 22. mai, og reiste til et annet feltoppdrag.

I Sverige har man lagt seg på en ganske annen linje. I 2022 ble over 100 bjørner, ifølge rovdyr.org, skutt for å avverge skader på reinkalv. Resultatet har vært at tapene av reinkalv der har gått vesentlig ned. I Bjørkås' driftsområder har det, ifølge reineieren selv, vært bjørn i kalvingslandet hver eneste vår siden 1985 - i perioder flere ganger i løpet av våren.

- Bør det gjøres noe med lovverket for å endre dagens terskel for binneuttak i kalvingsland? spør Bondebladet.

- Mitt spørsmål er i hvilken grad vi skal ha forutsigbarhet for det vi driver med. Vi må ha forutsigbarhet, men dommen i denne saken fjerner enhver tillit til at man kan gjennomføre nødverge. Om det da ikke gjøres en forebyggende jobb fra myndighetene, vil katastrofen være et faktum etterpå, sier Per Fossheim.

Det er godt at vi i Norsk Sau og Geit har beite- og urmarksrådgivere som vet å sette skapet på plass.

Fakta om saken:

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås driver i Lierne kommune i Trøndelag. De siste par åra har han hatt nær befatning med både bjørn og norsk rettsvesen. 20. mai 2022 søkte Bjørkås om skadefellingstillatelse på bjørn i kalvingslandet til Østre Namdal reinbeitedistrikt, men det fikk han ikke.

To dager etter skjøt han ei binne med to unger, etter flere dagers forsøk på å jage disse bjørnene bort fra kalvingslandet. I perioder hadde også SNO vært involvert i arbeidet, men bjørnene forsvant ikke.

Reineieren er felt i to rettsinstanser, og Høyesterett vil ikke behandle komplekset. Nå vil staten ha ham i fengsel for det de mener er alvorlig miljøkriminalitet.