Me har invitert vetrinærane våre Kåre Hognestad og Tone Skjørshammer  til å vera med oss.

Dei vil informera om korleis eit vetrinærbesøk i forhold til dyrevelferdsprogrammet vert lagt opp

 

Etter innlegget fra Kåre/Tone blir årsmøte for Bømlo sau og geit gjennomført. 

Sakliste.

1. Val av møteleiar og referent.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. Val av 2 medlemer til å skrive under møteprotokollen.

4. Årsmelding.

5. Rekneskap.

6.Handsaming av arbeidplan for 2024.

7. Innkomne saker.

8. Val av leiar.

9. Val av styremedlemer.

10. Val av tre varamedlemer til styre.

11. Val av gjeterhundkontakt.

12. Val av revisorar.

13.val av ny valnemd.

14.Fatsetting av godtgjørsle leiar.

Andre saker som skal opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 31/1.

Det vert servering

Rekneskap og Årsmelding vert lagt fram på årsmøte.