Bjarne Berge opna møtet og ønskte velkommen. 
 
Innlegg frå Hilde Håland i Fatland om sauakontrollen 
Sauakontrollen vårarbeid: Sjekk manglande opplysningar på sida til kontrollen, og at 
registreringane er rette. Slakta sauer skal ein oppgje utrangeringsårsak på. På årsrapporten kan 
ein sjå kor ein kan bli betre. Beite/binge kan vere aktuelt med fordeling av dyr og eventuell 
tilvekst.  
Kopplam: Kva vil ein? Grillam eller haustlam? Konstant foring. Mjuke overgangar. Veg og 
slakt etter ynskja slaktevekt. Beitetilskot vert gitt ved haustlam. 
 
Innlegg frå Leif Trygve Berge i NLR Vest om beitedrift med sau 
Avdråtten svingar i lag med forkvaliteten. Utnytt garden sine ressursar. Bevar kulturlandskap. 
Ha fokus på dyrevelferd. Ha nok beite, vurder behov for tilleggsfor.  
Grasvekst/grashøgder: Passe høgt gras er 5-10 cm, vert da over 15 cm vrakast da. Ikkje 
snaubeit (under 5 cm). Smakeligheten avtar utover i sesongen.  
Vatn på beite: Sauer treng 3-6 liter vatn dagleg. Dei drikk 5-10 gonger dagleg. Sjekk 
bekk/stamp. 
Gode gjerder trengs. 
 
Beitestell: Vassjuk jord treng drenering. Mogleg med grøftetilskot. Kalking er viktig. Bruk 
skjellsand/grovdolomitt max 300 kg pr mål. Litt kalk betre enn ikkje noko. Helikopter er 
mogleg. Gjødsling med husdyrgjødsel er mogleg. Gjødsling med mineralgjødsel mogleg sjølv 
med dyr på beite. 15-20 kg kvar gong ein gjødslar. 18-3-15 er best, ein treng kalium i beita. 
Heilgjødsel er mogleg for langtidsvirkning.  
 
Beitestell – bekjempe ugras:  
Ugras er da som vert vraka, er lite smakleg, er giftig, har tordnar eller svir.  
Lyssiv er eit problem. Den likar vassjuk, sur og dårleg gjødsla jord. Lav pussing haust/vinter. 
Sprøyting virkar godt. Mekoprop og MCPA har behandlingsfrist 2 veker. 
2-årig tistel har bladrosett fyrste året, 2. året er det stengel og blomst/frø. Deretter dør den. 
Spreiar seg berre med frø. Tiltak: Ein kan hakka den opp eller sprøyta med Mekoprop og 
MCPA. 
Vegtistel er eit nytt problem.  
Høymole – vanleg høymole/byhøymole blir vraka, 3000 frø på kvar stengel på kvar plante. 
Sprøyt rosett med Starane XL, frist er 2 veker. Luking med greip.    
Landøyda er ein giftig plante for hest og storfe. Blir vraka. Sau tåler eta den. Starane XL til 
sprøyting. Frist 2 veker.  
Vassarv lyt sprøytast.  
Einstape kan slåast eller sprøytast med Grastil + klebemiddel. 
 
Innlegg frå Bjarne Berge om toxoplasmosevaksinering og evaluering 
Mange har testa dette. D fleste har gode erfaringar og vil ikkje slutta med dette. Ny 
vaksinering lyt tingast tidleg, seinast 1. juli. Kjem i veke 41 og lyt brukast innan 1 veke. Det 
er 20 dosar i pakken.  

Annan informasjon  
Det vert klyppekurs i august. Lyt ha påmelde for oppstart.  
Det vert seminkurs i oktober. 
Det vert slaktekurs 9. november – slakting og eventuelt partering.  
Kåringssjå vert halde siste helga i sptember. Ein lyt vere obs på kva verar ein brukar og kva 
delindeksar dei har. Dette sidan ein brukar dei same verane i heile landet.