Saksliste:

  1. val av møteleiar
  2. godkjenning av innkalling og saksliste
  3. val av skrivar
  4. val av 2 til å skrive under møtereferat saman med møteleiar
  5. årsmelding
  6. rekneskap
  7. handlingsplan
  8. innkomne saker/ saker frå styret
  9. val av styre, revisorer og 2 utsendinger til årsmøte i HSG
  10. val av ny valnemd

Saker som skal takast opp på årsmøtet  må vera levert leiaren 7 dager før årsmøtet
 ( ka-hole2@online.no )

Årsmelding og rekneskap  kjem på heimesida så snart dei er klar

Taule 04.01.2018

Kåre Hole