Saksliste:

1. val av møteleiar

2. godkjenning av innkalling og saksliste

3. val av skrivar

4. val av 2 til å skriva under møteprotokoll saman med møteleiar

5. årsmelding

6. rekneskap

7. handlingsplan for 2015

8. innkomne saker+ saker frå styret

9. val av nytt styre, revisorer og 2 utsendingar til årsmøte i HSG

10. val av ny valnemd

 

Saker som skal takast opp på årsmøte lyt vera levert leiar  seinast 7 dagar før årsmøtet.

Årsmeldinga vert lagt ut på heimesida vår nsg.no/hordaland/radoy

 

For styret 

Kåre Hole

leiar