Innkalling til årsmøte

Radøy sau og Geit

Smith’s møte og selskapslokaler

Onsdag 06.02.2013 kl 19.30

Regionskonsulent Kjell Steinar Løland vert med og  snakker om kva sauerase ein skal velja utifrå forutsetningane på det einskilde bruk og tek ei orientering på korleis responsen er på det nye avlsopplegget.

Saksliste:

  1. val av møteleiar
  2. godkjenning av innkalling og saksliste
  3. val av skrivar
  4. val av 2 til å skriva under møteprotokoll saman med møteleiar
  5. årsmelding
  6. rekneskap
  7. handlingsplan 2013
  8. innkomne saker+ saker frå styret
  9. val av nytt styre, revisorer og utsendinger til årsmøte i  HSG
  10.  val av ny valnemd

saker som skal takast opp på årsmøte må leverast styret seinast 8 dager før årsmøtet

styret sitt forslag til sak 7: 2medlemsmøter, 2 ullinnsamlinger, kåringsjå saman med dei andre saualslaga i nordhordaland, fosterteljing, lam til ungdomsskulen, klauvskjeringskurs, og bistå ved ”åpen Gård” visst det kjem forespørsmål frå Bondelaget

 

for styret  

Kåre Hole, leiar