Radøy Sau og Geit har møte for alle med utegangarsau
(villsau, gamalnorsk spel, svartfjes).

Lise Austrheim frå Landbruksrådgjevinga tek føre seg beite/beitekvalitet gjennom året
Johannes Nedrebø frå Nortura tek føre seg om økonomi, slaktekvalitet, foring/stell og tilsyn gjennom året. Det vert også litt informasjon om lammesesongen som står for døra.

Det vert nok også litt diskusjon utifrå lokale erfaringer.

Dei som har «vanlege» sauer er sjølvsagt velkommen også.

For styret
Kåre Hole