Han reagerer på at vi skriv; “Dette er likevel mykje i høve til Kjøtt -og Fjørfebransjens Landsforbund; null.

Vi seier oss leie for at vi brukte null. KLF har ikkje spela inn forslag til målpris denne gongen fordi lam skal over i "volummodellen". Såleis hadde nok ingenting vore ei meir høveleg formulering.
 
Vi la med uttalen til KLF, slik at alle kunne lesa sjølv, og gjera seg opp si meining. I KLF sin uttale til jordbruksforhandlingane 2013-2014 finn vi: "Hovedbildet for kjøtt- og fjørfesektoren er at tilstrekkelige volumer fremskaffes til industrien med unntak av de grovfôrbaserte produksjonene. Det er viktig at det kommer et tydelig inntektsløft for disse produksjonene, noe som i det alt vesentligste må skje gjennom tilførsel av budsjettmidler". Vidare les vi; "Det er viktig at prisøkninger holdes innenfor rammer slik at prisdifferansen i forhold til sammenlignbare land ikke øker. Ytterligere endringer i tollregimet, i den hensikt å øke prisforskjellene mellom Norge og våre naboland, er ikke hensiktsmessig. Det vil bidra til at landbruk og matindustrien blir gradvis mer avhengig av politikerne og politikken fremfor markedet. Det er ikke en langsiktig ønsket utvikling".
 
KLF får ha oss unnskyldt, det luktar ikkje mykje auke i avregningspris til oss produsentar i desse formuleringane.
 
Tidlegare års uttalar til jordbruksforhandlingar frå KLF, har heller ikkje gjort, at vi hadde grunn for å legga oss noko særleg høgt.
I 2011 uttala dei: "Prisøkningen for sau/lam har vært meget høy de siste årene og bør ikke stige ut over konsumpris-indeksnivå i kommende avtaleperiode".
Omtalte komsumprisindeks var 1,6% noko som ville gjeve kr 0,92 pr kg.
I 2012 uttala dei: "Prisøkningen for lam har vært meget høy de siste årene og bør ikke stige ut over konsumpris-indeksnivå i kommende avtaleperiode". Omtalte komsumprisindeks det året ville gjeve kr 0,80 pr kg.
 
Til orientering kan vi opplysa at resultatet etter forhandlingane i 2011 vart kr 1,55 pr kg. I 2012 vart det som kjent brot, men staten sitt tilbod og resultatet vart kr 1,80 pr kg.
 
Vi vil gjenta at uttalen frå Landsmøtet i NSG var klar på at det må eit inntektsløft til i sauenæringa. Minimum kr 6,- pr kg var kravet til auke i avregningsprisen, som eindel av det som må til for å nå dette målet.